AVOIMUUS JA LUOTTAMUKSEN LUJITTAMINEN

Alusta lähtien on ETYK/ETYJ:n toiminnassa painotettu laajaa turvallisuuskäsitettä, jossa avoimuudella, demokratialla, ihmisoikeuksilla ja yhteistyöllä on keskeinen sija.

Sotilaallisella sektorilla merkittävimpiä tuloksia ovat

  • luottamusta ja turvallisuutta lisäävät toimet (LTL),
  • turvallisuuden poliittissotilaallisia puolia koskeva käyttäytymissäännöstö sekä
  • mahdollinen rauhanturvatoiminnan ja muiden operaatioiden käynnistäminen.

Lisää aiheesta

Avoimuus ja luottamuksen lujittaminen

ETYK-prosessin puitteissa luotiin käsite €œluottamusta lisäävät toimet€ (myöhemmin “luottamusta ja turvallisuutta lisäävät toimet”), ja niiden käynnistämisestä päätettiinkin vuoden 1975 päätösasiakirjassa. Sen jälkeen näiden toimien ulottuvuus ja merkitys ovat kasvaneet huomattavasti. ETYJ ylläpitää ETYK/ETYJ-prosessin puitteissa pidetyissä lukuisissa kokouksissa hyväksyttyjen ja viimeisteltyjen luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien seikkaperäistä järjestelmää. Niihin sisältyy tarkat säännöt sotilaallisesta tiedonvaihdosta, sotaharjoituksia koskevista ennakkoilmoituksista ja harjoitusten vastavuoroisesta tarkkailusta. Täytäntöönpanoa seurataan vuosittain pidetyissä täytäntöönpanon arviointikokouksissa.

Sotilaallista yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään Wienissä säännöllisesti kokoontuvassa turvallisuusfoorumissa. Foorumilla on tehtäviä sekä neuvottelevana elimenä että kaikkia turvallisuuskysymyksiä käsittelevänä konsultaatioelimenä. Viimeksi vuonna 1994 uudistettu turvallisuuden poliittis-sotilaallisia aspekteja koskeva käyttäytymiskoodi on tärkeä pohja sen työlle. Foorumi pyrkii varmistamaan että mahdollisimman laaja läpinäkyvyys toteutuu sotilasalalla osanottajavaltioiden kesken.

ETYJ:n toimintamekanismien joukossa mainittakoon epätavallisia sotilaallisia toimia koskeva mekanismi (unusual military activities). Osanottajavaltiot konsultoivat ja ovat keskenään yhteistyössä asevoimiensa epätavallisista, suunnittelemattomista ja normaalin rauhanajan sijaintipaikan ulkopuolella tapahtuvista toiminnoista, jotka ovat sotilaallisesti merkittäviä, tapahtuvat luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien sovellutusalueella ja joista jokin osanottajavaltio ilmaisee turvallisuushuolensa. Mekanismi käynnistyy pyytämällä selvitys, johon vastaus on annettava 48 tunnin kuluessa. Selvityspyynnön esittäneellä valtiolla on mahdollisuus kutsua koolle joko kahdenvälinen kokous tai kaikkien kokous, jonka tulee alkaa 48 tunnin kuluessa pyynnöstä.

Lisäksi voidaan mainita vaarallisia, luonteeltaan sotilaallisia välikohtauksia koskeva mekanismi (hazardous incidents of a military nature.) Mekanismi määrittelee menettelytavat vaarallisten, luonteeltaan sotilaallisten välikohtausten varalle. Tarkoituksena on estää väärinkäsitykset ja lieventää muihin valtioihin kohdistuvia vaikutuksia. Välikohtauksen sattuessa on osanottajavaltion, jonka asevoimat ovat osallisia, toimitettava hallussaan oleva tieto muille osanottajavaltioille. Kaikilla on oikeus pyytää selvitystä, ja vastauksia on annettava välittömästi.

ETYJ:ssä on myös luotu turvallisuuden poliittis-sotilaallista osuutta koskeva käyttäytymissäännöstö, joka sisältää osanottajavaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevia erilaisia periaatteita ja ohjeita. Tarkoituksena on lisätä turvallisuusyhteistyötä ETYJ:n osanottajavaltioiden kesken sekä tukea siihen perustuvaa turvallisuusajattelua Euroopassa ja sen ulkopuolella. Tärkeimmät periaatteet ovat turvallisuuden kokonaisvaltaisuus, tasavertaisuuden ja täysivaltaisuuden kunnioittaminen, sotilaallisen voiman demokraattinen ohjaus, asevoimissa palvelevien oikeudet sekä asevoimien sisäisen käytön sääntely.