Euroopan puolustusvirasto

 • Euroopan puolustusvirasto (European Defence Agency, EDA)
  • EU:n neuvoston alaisuudessa ja yhteistyössä komission kanssa
  • Tukee neuvostoa ja jäsenmaita EU:n puolustusvoimavarojen kehittämisessä

  Tehtävät

  • Puolustusvoimavarojen kehittämisen ohjaaminen
  • Puolustusmateriaaliyhteistyön syventäminen
  • Eurooppalaisen puolustusalan teollisen ja teknologisen perustan vahvistaminen
  • Tutkimustoiminta

Kuvalähde: Copyright © European Union

Lisää aiheesta

EDA:n tehtävät ja toiminta

Lissabonin sopimuksen mukaisesti viraston tehtävinä ovat

 1. Osallistua jäsenvaltioiden sotilaallisia voimavaroja koskevien tavoitteiden määrittämiseen ja sen arvioimiseen, miten jäsenvaltiot täyttävät voimavaroja koskevat sitoumuksensa
 2. Edistää operatiivisten tarpeiden yhdenmukaistamista sekä tehokkaiden ja yhteensopivien hankintamenetelmien omaksumista
 3. Ehdottaa monenvälisiä hankkeita sotilaallisia voimavaroja koskevien tavoitteiden täyttämiseksi ja huolehtia jäsenvaltioiden toteuttamien ohjelmien yhteensovittamisesta sekä erityisten yhteistyöohjelmien hallinnoinnista
 4. Tukea puolustusteknologian tutkimusta sekä sovittaa yhteen ja suunnitella yhteisiä tutkimustoimia ja tutkimuksia, joilla pyritään löytämään teknisiä ratkaisuja tuleviin operatiivisiin tarpeisiin
 5. Osallistua sellaisten tarpeellisten toimenpiteiden määrittämiseen ja tarvittaessa toteuttamiseen, joilla vahvistetaan puolustusalan teollista ja teknologista perustaa ja joilla tehostetaan sotilasmenojen käyttöä

Puolustusviraston toimintaan voivat osallistua kaikki halukkaat jäsenvaltiot. Neuvosto päättää määräenemmistöllä viraston perussäännöstä, kotipaikasta ja toimintaa koskevista säännöistä. Päätöksessä otetaan huomioon se, missä laajuudessa viraston toimintaan tosiasiassa osallistutaan. Viraston sisälle muodostetaan erityisryhmiä yhteisiä hankkeita toteuttavien jäsenvaltioiden kesken. Virasto suorittaa tehtävänsä ollen tarvittaessa yhteydessä komissioon.

Viraston tavoitteena on EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistaminen sekä neuvoston ja jäsenvaltioiden tukeminen sotilaallisten voimavarojen kehittämisessä. Virasto on keskeinen osa kehittyvää eurooppalaista puolustusyhteistyötä, ja sen tekemä työ on koettu jäsenmaissa hyödylliseksi ja tehokkaaksi.

Virasto toimii ylikansallisena, koordinoivana elimenä, ja sillä on neljä toimialuetta:

 • Puolustusvoimavarojen ja puolustusmateriaaliyhteistyön kehittäminen
 • Puolustusteknologisen ja teollisen perustan vahvistaminen
 • Kilpailukykyisten puolustusmateriaalimarkkinoiden luominen
 • Puolustussektorin tutkimus- ja teknologiayhteistyön edistäminen

Virasto on EU:n neuvoston alainen ja toimii sen poliittisessa ohjauksessa. Viraston ylin johtaja on EU:n ulkosuhteista vastaava korkea edustaja Josep Borrell.

Puolustusviraston kehitys on ollut perustamisesta lähtien varsin nopeaa. Kaikki EU:n jäsenvaltiot paitsi Tanska ovat liittyneet jäseniksi, ja Suomi on ollut viraston perustamisesta lähtien aktiivisesti mukana sen toiminnassa.

Viraston toiminnassa on saavutettu hyviä tuloksia muun muassa puolustusteollisuuden markkinoiden toiminnan tehostamisessa ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämistä tukevassa strategiatyössä.

Ajankohtaisesti merkittävin hanke on pysyvän rakenteellisen yhteistyön kehittäminen PESCO-ohjelman (Permanent Structured Cooperation) puitteissa. Se aloitettiin vuonna 2017, ja osallistujina on toistaiseksi 25 valtiota. Käynnissä on yhteensä 47 projektia, joiden hallinnoimisesta puolustusvirasto vastaa yhdessä EU:n ulkosuhdehallinnon kanssa.

Lähteitä ja linkkejä

Neuvoston päätös Euroopan puolustusviraston perussäännöstä, kotipaikasta ja sen toimintaa koskevista säännöistä:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1835&from=EN

EU:n puolustusvirasto, European Defence Agency:

https://www.eda.europa.eu/

Puolustusviraston keskeisistä painopistealueista:

https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities

Puolustusministeriö, Euroopan puolustusvirasto:

http://www.defmin.fi/index.phtml?s=153