EU:n päätöksenteko ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

  • Eurooppa-neuvosto (jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja) määrittää yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yleiset periaatteet ja voi päättää myös yhteisistä strategioista
  • EU:n ulkoministerit tekevät päätökset ulkoasiainneuvostossa Eurooppa-neuvoston määrittelemien periaatteiden, yleisten suuntaviivojen ja yhteisten strategioiden perusteella
  • Päätetyt yhteiset kannat sitovat jäsenmaiden kannanottoja ja toimintaa

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell. Kuvalähde: Copyright © European Union

Lisää aiheesta

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimijat

EU:n perussopimuksessa on todettu periaatteet, joita EU:n jäsenmaiden tulee noudattaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa:

  • Jäsenmailta edellytetään, että ne tukevat aktiivisesti ja varauksettomasti EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) uskollisuuden ja keskinäisen yhteisvastuullisuuden hengessä.
  • Jäsenvaltioiden edellytetään toimivan yhdessä lujittaakseen ja kehittääkseen keskinäistä poliittista yhteisvastuullisuutta.
  • Jäsenmaiden tulee pidättäytyä kaikista toimista, jotka ovat EU:n etujen vastaisia tai haittaavat sen tehokkuutta yhtenäisenä voimana kansainvälisissä suhteissa.

Eurooppa-neuvosto määrittää YUTP:n yleiset periaatteet myös niissä asioissa, joilla on merkitystä puolustuksen alalla. Lisäksi Eurooppa-neuvosto voi päättää yhteisistä strategioista, jotka unioni toteuttaa aloilla, joilla jäsenvaltioilla on merkittäviä yhteisiä etuja.

Ulkoasiainneuvosto tekee päätöksiä EU:n ulkoisesta toiminnasta, johon sisältyvät ulkopolitiikka, puolustus ja turvallisuus, kauppa, kehitysyhteistyö sekä humanitaarinen apu.  Ulkoasiainneuvostossa kokoontuvat EU:n jäsenvaltioiden ulkoministerit. EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin liittyen ja asialistasta riippuen neuvostossa kokoontuvat myös:

  • puolustusministerit (yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka)
  • kehitysministerit (kehitysyhteistyö)
  • kauppaministerit (yhteinen kauppapolitiikka)

Ulkoasiainneuvoston istuntojen puheenjohtajana toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, vuodesta 2019 Josep Borrell. Hän on myös komission varapuheenjohtaja. Korkean edustajan apuna on Euroopan ulkosuhdehallinto (European External Action Service, EEAS).

Lähteitä ja linkkejä

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot sekä Euroopan unionin perusoikeuskirja – Lissabonin sopimus:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6655-2008-REV-8/fi/pdf

EEAS: Common Security and Defence Policy (CSDP) structure, instruments, agencies:

https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5392/common-security-and-defence-policy-csdp-structure-instruments-agencies_en

EU:n neuvosto, Ulkoasiainneuvosto:

https://www.consilium.europa.eu/fi/council-eu/configurations/fac/

Euroopan ulkosuhdehallinto:

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/eeas_fi