EU:n turvallisuusstrategia

EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia 2016

 • Suurimmat uhat:
  • Terrorismi
  • Joukkotuhoaseiden leviäminen
  • Alueelliset konfliktit
  • Sortuvat valtiot
  • Järjestäytynyt rikollisuus
 • Hybridiuhat, talouden epävakaus, ilmastonmuutos ja energiahuollon epävarmuus uhkaavat EU:n kansalaisia ja aluetta

EU tavoittelee globaalistrategiassa 2016 unionin vaikuttavuuden lisäämistä sekä yhtenäisyyden vahvistamista ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Kuvalähde: Copyright © European Union

Lisää aiheesta

Kylmän sodan jälkeen läntisessä Euroopassa ei ole koettu suoranaista sotilaallisen hyökkäyksen uhkaa. EU-maat ovat sitoutuneet rauhanomaiseen riitojen sovitteluun ja yhteistyöhön yhteisten instituutioiden välityksellä, ja jäsenmaiden voimavarat riittävät hyvin mahdollisten sotilaallisten uhkatilanteiden hallintaan.

EU:n piirissä on varauduttu ensisijaisesti valtioiden sisäisten ongelmien ja toisaalta alueen ulkopuolelta heijastuvien ns. uusien uhkien ehkäisyyn ja torjuntaan. EU:n strategiassa käsitellään lähinnä unionin kokonaisuuden kannalta tärkeiden uhkatilanteiden torjuntaa. Jäsenmaiden vastuulla on alueensa ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden ylläpitäminen.

EU on maailmanlaajuinen toimija, mistä seuraa myös mahdollisuus joutua kytketyksi kaukaisiinkin konflikteihin ja kriiseihin. Siksi EU on valmis ottamaan vastuuta kansainvälisestä turvallisuudesta ja osallistumaan oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseen.

Nykyisessä maailmantilanteessa alueelliset konfliktit, nälkä, köyhyys, tarttuvat taudit ja hallitsemattomat väestöliikkeet ovat globaaleja, rajat ylittäviä ongelmia. Taustalla on valtioiden kasvava riippuvuus niukentuvista luonnonvaroista, erityisesti energiasta ja elintarvikkeista, jolloin niiden puute yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa aiheuttaa vaikeuksia varsinkin kehitysmaiden asukkaille.

Monet maat ja alueet ovat vaarassa joutua konfliktien, turvattomuuden ja köyhyyden kierteeseen. Konfliktit eivät ainoastaan tuhoa yhteiskunnan ja talouden perusrakenteita, vaan myös lisäävät järjestäytynyttä rikollisuutta, estävät investointeja ja tekevät normaalin taloudellisen toiminnan mahdottomaksi. Ne voivat myös johtaa ääriliikehdintään, terrorismiin ja lopulta valtiollisten instituutioiden sortumiseen. Väkivaltaiset ja pitkään jatkuneet konfliktit uhkaavat alueellista vakautta ja vaikuttavat myös EU:n jäsenmaiden etuihin ja turvallisuuteen.

EU:n turvallisuusstrategiassa keskeisiksi uhkatekijöiksi on nimetty terrorismi, joukkotuhoaseiden leviäminen, alueelliset konfliktit, toimintakyvyttömät valtiot ja järjestäytynyt rikollisuus. Kansainvälinen terrorismi liittyy usein väkivaltaisiin uskonnollisiin ääriliikkeisiin. Eurooppaa pidetään terroristien kohteena ja tukialueena, vaikka terrorismin syyt eivät välttämättä liity Eurooppaan.

Joukkotuhoaseiden leviäminen muodostaa uhan myös EU-maiden turvallisuudelle, vaikka niiden laajamittaisen käytön uhka on vähentynyt kylmän sodan aikaan verrattuna. Ydinaseiden ja säteilevän materiaalin lisäksi tähän ryhmään kuuluvat biologiset ja kemialliset aseet tai niiden käyttö terrorin välineenä.

Hajonneet tai muuten toimintakyvyttömät valtiot lisäävät epävakautta, joka heijastuu myös EU:n alueelle. Valtion tai yhteiskunnan rakenteiden romahtaminen ja huono hallinto antavat kasvualustan järjestäytyneelle rikollisuudelle. Toisaalta rikollisuuden leviäminen voi vakavasti horjuttaa yhteiskuntien perusrakenteita.

EU:n strategiassa määritellään keinoja turvallisuusuhkiin vastaamiseksi. Unionilta vaaditaan terrorismin vastaisen yhteistyön tiivistämistä, toimia joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi sekä alueellisten konfliktien hallitsemiseksi. Toiminnan painopiste on EU:n lähialueilla, mutta EU varautuu toimimaan myös kauempana.

EU sitoutuu vahvistamaan kansainvälistä turvallisuus- ja oikeusjärjestystä ja erityisesti YK:n roolia. Monenkeskisen yhteistyön lisäksi EU tiivistää kahdenvälisiä kumppanuussuhteita tärkeiden toimijoiden kanssa. Näillä toimilla pyritään ensi sijassa konfliktien ennalta ehkäisyyn.

Tavoitteeksi on määritetty entistä aktiivisempi, toimintakykyisempi ja yhtenäisempi EU, joka tarvittaessa pystyy puuttumaan kriiseihin riittävän varhaisessa vaiheessa, voimakkaasti ja nopeasti.

EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia 2016

Ulko- ja turvallisuuspoliittisella globaalistrategialla tavoitellaan

 • EU:n globaalin vaikuttavuuden lisäämistä
 • yhtenäisyyden vahvistamista ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
 • EU:n sisäisten ja ulkoisten politiikkojen välisen yhteyden tiivistämistä

Strategiassa EU:n ulkoisen toiminnan prioriteetit ovat

 • unionin turvallisuus
 • valtioiden ja yhteiskuntien kriisinsietokyky (resilienssi)
 • Integroitu (yhdennetty) lähestymistapa konflikteihin
 • yhteistyöhön perustuvat alueelliset järjestelmät
 • globaalihallinta

EU:n strategisia tavoitteita ovat uhkiin vastaaminen, turvallisuuden ja vakauden rakentaminen lähialueilla sekä tehokas, monenkeskisen yhteistyön varaan rakentuva kansainvälinen turvallisuus- ja oikeusjärjestys. Keinot voivat olla poliittisia, humanitaarisia, kehityspoliittisia, taloudellisia sekä sotilaallisia ja siviilikriisinhallintatoimia.

Kriisinsietokyvyn vahvistaminen tarkoittaa toimintaa hauraiden valtioiden ja yhteiskuntien tukemiseksi niin, etteivät katastrofista tai konfliktista toipuvien alueiden epävakaat tilanteet kärjisty uusiksi sodiksi, humanitaarisiksi onnettomuuksiksi tai pakolaiskriiseiksi. Resilienssin vahvistamiseksi työskennellään erityisesti EU:n itäisessä ja eteläisessä naapurustossa.

Yhdennetty lähestymistapa konflikteihin ja kriiseihin tarkoittaa moniulotteista, kaikkia EU:n käytettävissä olevia politiikkoja ja instrumentteja (mukaan lukien turvallisuus- ja kehitysvälineet) hyödyntävää lähestymistapaa, jossa toimitaan kaikissa konfliktisyklin vaiheissa, kaikilla konfliktisyklin tasoilla, kaikki konfliktin avaintoimijat ja osapuolet huomioon ottaen tilannetta ratkaistaessa.

Lähteitä ja linkkejä

EEAS, EU Global Strategy:

https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy_en

Eurooppatiedotus, “EU:n globaalistrategiassa realismi ja idealismi yhdistyvät”:

https://eurooppatiedotus.fi/2016/09/19/eun-globaalistrategiassa-realismi-ja-idealismi-yhdistyvat/

Selvitys Euroopan unionin turvallisuusstrategian täytäntöönpanosta 2009:
https://www.consilium.europa.eu/media/30809/qc7809568fic.pdf