TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA

Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP) koostuu sekä sotilaallisesta että siviilikriisinhallinnasta. YTPP on osa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP).

Euroopan unioni toteuttaa YTPP:n alaisia sekä sotilaallisia että siviilikriisinhallintaoperaatioita unionin alueen ulkopuolella huolehtiakseen rauhanturvaamisesta, konfliktinestosta ja kansainvälisen turvallisuuden lujittamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden mukaisesti.

Lisää aiheesta

Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitysvaiheita

Maastrichtin sopimus 1993

Lähtökohdat Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) kehittämiselle luotiin vuonna 1993 voimaan astuneella Maastrichtin sopimuksella, jossa ETPP määriteltiin osaksi unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Käytännössä Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikalla tarkoitetaan unionin valmiuksia toteuttaa kriisinhallintaa sotilaallisen kriisinhallinnan ja siviilikriisinhallinnan keinoin.

Amsterdamin sopimus 1999

Vuonna 1999 voimaan astuneen Amsterdamin sopimuksen valmisteluvaiheessa Suomi ja Ruotsi ehdottivat yhdessä, että sotilaalliset kriisinhallintatehtävät otettaisiin selvemmin määriteltyinä unionin tehtävien joukkoon.

Nämä alun perin Länsi-Euroopan unionin (WEU) piirissä vuonna 1992 sovitut nk. Petersbergin tehtävät kattavat Amsterdamin sopimuksen mukaan humanitaariset ja pelastustehtävät, rauhanturvaamisen sekä taistelujoukkojen tehtävät kriisinhallinnassa, rauhanpalauttaminen mukaan lukien.

Myöhemmin EU:n kriisinhallintatehtäviä on tarkennettu lisäämällä niihin yhteiset toimet aseidenriisunnan alalla, neuvonta ja tuki sotilasasioissa sekä konfliktinesto ja konfliktinjälkeinen vakauttaminen. EU pyrkii edellä mainittujen kriisinhallintatehtävien siviili- ja sotilasnäkökohtien yhteensovittamiseen.

Vuoden 1999 Kölnin ja Helsingin Eurooppa-neuvostojen päätelmät

Vuoden 1999 Kölnin ja Helsingin Eurooppa-neuvostojen päätösten mukaisesti ETPP:n kulmakiveksi tulivat juuri Petersbergin kriisinhallintatehtävät, joita unioni ryhtyisi toteuttamaan. ETPP:n tavoitteista sovittiin ensimmäisen kerran Helsingin Eurooppa-neuvostossa joulukuussa 1999.

EU:n perussopimus (Lissabonin sopimus 2009) ja uudet rakenteet

Euroopan unioni määritti yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttamisen perusteita Lissabonin sopimuksessa, joka tuli voimaan vuonna 2009, ja on luonut siihen tarvittavia rakenteita.

Määritys perussopimuksen mukaan:

1. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on erottamaton osa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Se turvaa unionin operatiivisen toimintakyvyn, joka perustuu siviili- ja sotilasvoimavaroihin. Unioni voi käyttää niitä unionin ulkopuolella toteutettaviin tehtäviin huolehtiakseen rauhanturvaamisesta, konfliktinestosta ja kansainvälisen turvallisuuden lujittamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden mukaisesti. Nämä tehtävät toteutetaan jäsenvaltioiden käyttöön asettamia voimavaroja käyttäen.

2. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka käsittää unionin asteittain määriteltävän yhteisen puolustuspolitiikan. Se johtaa yhteiseen puolustukseen, kun Eurooppa-neuvosto yksimielisesti niin päättää. Tällöin se suosittelee, että kukin jäsenvaltio tekee tätä koskevan päätöksen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

Lissabonin sopimuksen uutena ulottuvuutena oli keskinäisen avunannon velvoite (perussopimuksen, SEU, artikla 42 kohta 7)

Jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissään olevin keinoin Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 51 artiklan mukaisesti. Tämä ei vaikuta tiettyjen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen.

Tämän alan sitoumusten ja yhteistyön on oltava Pohjois-Atlantin liiton puitteissa tehtyjen sitoumusten mukaisia, ja Pohjois-Atlantin liitto on jäseninään oleville valtioille edelleen niiden yhteisen puolustuksen perusta ja sitä toteuttava elin.

Lähteitä ja linkkejä

Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka EU:n perussopimuksen mukaan: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=URISERV:ai0026

Puolustusministeriö: https://www.defmin.fi/tehtavat_ja_toiminta/puolustuspolitiikka/eu-yhteistyo

Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikka: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/159/yhteinen-turvallisuus-ja-puolustuspolitiikka

Turvallisuus- ja puolustusyhteistyön kehittäminen: https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/defence-security/