EU:n kriisinhallinta

Euroopan unionilla on välineet ja edellytykset käyttää koordinoidusti

  • humanitaarisia,
  • kehitys- ja kauppapoliittisia sekä
  • siviili- ja sotilaallisen kriisinhallinnan keinoja turvallisuuden edistämiseksi.

Näitä menetelmiä käytetään sekä ennaltaehkäisevästi konfliktien estämiseen että ajankohtaisessa kriisitilanteessa rauhan palauttamiseen, rauhanturvaamiseen ja muuhun kriisinhallintaan.

Lisää aiheesta

EU:n kriisinhallinta toiminnassa

EU on osallistunut rauhanturvaamiseen ja muuhun kriisinhallintaan jo 1990-luvulta alkaen lähinnä tukemalla jälleenrakennusta ja yhteiskunnan perustoimintoja. Varsinaisia EU:n johtamia kriisinhallintaoperaatioita on toimeenpantu runsaan vuosikymmenen ajan. EU:n tehtävien kirjo on laaja ulottuen perinteisestä rauhanturvaamisesta siviilien toimintaan painottuvaan kriisinhallintaan ja jälleenrakennukseen.

Sotilaallinen kriisinhallinta

EU on yleensä toiminut rauhanturvaamisessa ja muussa kriisinhallinnassa tiiviissä yhteistyössä YK:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Perustana on YK:n rauhanturvaamisessa kehitetty säädöstö. Sotilaallisen toiminnan menettelytavat ovat myös Naton kanssa samankaltaisia.

Condordia- ja Artemis-operaatiot

EU:n ensimmäiset sotilaalliset kriisinhallintaoperaatiot olivat vuoden 2003 aikana toteutetut, noin 300 sotilaan vahvuinen Condordia-operaatio Makedoniassa ja kehysvaltio Ranskan johtama 2200 sotilaan vahvuinen Artemis-operaatio Buniassa Kongon demokraattisessa tasavallassa. Artemiksella oli YK:n mandaatti ja se tuki YK-operaatioita tämän uudelleenjärjestäytyessä. Artemis kesti noin kolme kuukautta, ja sitä on pidetty eräänlaisena mallina EU:n taisteluosastokonseptille.

Siviilikriisinhallinta

Siviilimäiseen toimintaan painottuneet operaatiot on toteutettu kriisialueilla ja muualla sellaisilla alueilla, joilla yhteiskunnan keskeisimmät toiminnot kaipaavat ulkopuolista vahvistusta. Siviilikriisinhallinnan keskeisiä toiminta-aloja ovat poliisitoiminnan, oikeuslaitoksen, rajavartioinnin, tullilaitoksen, vankeinhoitolaitoksen sekä muun hallinnon kehittäminen.

Siviilikriisinhallintaoperaatioiden tehtävät voivat koskea myös aselevon tai rauhansopimusten valvontaa sekä vähemmistökysymysten ja demokratian edistämistä. Yhä useammin kysymys on myös kohdemaan turvallisuussektorin (armeija, poliisi, rajavartiolaitos, tulli, jne.) laajemmasta uudistamisesta. Toimijoina operaatioissa ovat esimerkiksi poliisit, tuomarit, syyttäjät, vanginvartijat, rajavartijat tai tulliviranomaiset.

Helsingin Eurooppa-neuvostossa joulukuussa 1999 sovittiin EU:n siviilikriisinhallinnan kehittämisestä, mikä johti ensimmäisten painopistealueiden vahvistamiseen kesäkuussa 2000. Tällöin painopisteiksi määriteltiin poliisitoimi, oikeusvaltion vahvistaminen, siviilihallinnon vahvistaminen kriisitilanteissa sekä pelastustoimi. Myöhemmin painopisteisiin lisättiin monitorointi, tuki erityisedustajille ja siviilivalmiusryhmät.

EU:n siviilikriisinhallinnan operaatiot ovat lisääntyneet nopeasti.

Rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan integroitu toteutus

EU voi käyttää siviili- ja sotilasvoimavaroja EU:n ulkopuolella rauhan turvaamiseen, konfliktien ehkäisemiseen ja kansainvälisen turvallisuuden lujittamiseen. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa voidaan toteuttaa seuraavia tehtäviä:

  • humanitaariset ja pelastustehtävät
  • konfliktien ehkäisy
  • taistelujoukkojen tehtävät kriisinhallinnassa
  • yhteiset toimet aseidenriisunnan alalla
  • neuvonta ja tuki sotilasasioissa ja
  • konfliktin jälkeinen vakauttaminen.

EU:n neuvosto määrittää tehtävien tavoitteet ja niiden toteuttamistavat. Se voi antaa tehtävä toteuttamisen EU-maille, jotka ovat siihen halukkaita ja kykeneviä. Tehtävän toteuttamisesta vastaava EU-maat tekevät yhteistyötä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kanssa, ja niiden on tiedotettava neuvostolle säännöllisesti edistymisestään.

Lähde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=LEGISSUM:ai0026

EU:n kriisinhallintaoperaatiot 2018. Lähde: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en