EU:n puolustusvirasto

Euroopan puolustusvirasto perustettiin vuonna 2004 tukemaan jäsenmaiden toimia sotilaallisten voimavarojen kehittämiseksi unionin kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Tehtävät ovat

  • puolustusvoimavarojen kehittämisen ohjaaminen
  • puolustusmateriaaliyhteistyön syventäminen
  • eurooppalaisen puolustusalan teollisen ja teknologisen perustan vahvistaminen
  • tutkimustoiminta.

Puolustusvirasto työskentelee Brysselissä EU:n neuvoston alaisuudessa ja yhteistyössä komission kanssa.

Lisää aiheesta

EU:n puolustusviraston tehtävät ja toiminta

Euroopan puolustusvirasto (European Defence Agency, EDA) toimii (ministeri)neuvoston alaisuudessa, tehtävinään (Lissabonin sopimuksen 45 artiklan mukaan)

  1. osallistua jäsenvaltioiden sotilaallisia voimavaroja koskevien tavoitteiden määrittämiseen ja sen arvioimiseen, miten jäsenvaltiot täyttävät voimavaroja koskevat sitoumuksensa;
  2. edistää operatiivisten tarpeiden yhdenmukaistamista sekä tehokkaiden ja yhteensopivien hankintamenetelmien omaksumista;
  3. ehdottaa monenvälisiä hankkeita sotilaallisia voimavaroja koskevien tavoitteiden täyttämiseksi ja huolehtia jäsenvaltioiden toteuttamien ohjelmien yhteensovittamisesta sekä erityisten yhteistyöohjelmien hallinnoinnista;
  4.  tukea puolustusteknologian tutkimusta sekä sovittaa yhteen ja suunnitella yhteisiä tutkimustoimia ja tutkimuksia, joilla pyritään löytämään teknisiä ratkaisuja tuleviin operatiivisiin tarpeisiin;
  5. osallistua sellaisten tarpeellisten toimenpiteiden määrittämiseen ja tarvittaessa toteuttamiseen, joilla vahvistetaan puolustusalan teollista ja teknologista perustaa ja joilla tehostetaan sotilasmenojen käyttöä.

EU:n puolustusviraston toimintaan voivat osallistua kaikki halukkaat jäsenvaltiot. Neuvosto tekee määräenemmistöllä päätöksen viraston perussäännöstä, kotipaikasta ja sen toimintaa koskevista säännöistä. Päätöksessä otetaan huomioon se, missä laajuudessa viraston toimintaan tosiasiassa osallistutaan. Viraston sisälle muodostetaan erityisryhmiä yhteisiä hankkeita toteuttavien jäsenvaltioiden kesken. Virasto suorittaa tehtävänsä ollen tarvittaessa yhteydessä komissioon.

Puolustusviraston kehitys on ollut perustamisesta lähtien varsin nopeaa. Tanskaa lukuun ottamatta kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat liittyneet jäseniksi, ja Suomi on ollut viraston perustamisesta lähtien aktiivisesti mukana sen toiminnassa.

Viraston tavoitteena on Euroopan unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (Common Security and Defence Policy) vahvistaminen sekä neuvoston ja jäsenvaltioiden tukeminen sotilaallisten voimavarojen kehittämisessä. Virasto on keskeinen osa kehittyvää eurooppalaista puolustusyhteistyötä ja sen tekemä työ on koettu jäsenmaissa hyödylliseksi ja tehokkaaksi.

Virastolla on neljä toimialuetta: puolustusvoimavarojen ja puolustusmateriaaliyhteistyön kehittäminen, puolustusteknologisen ja teollisen perustan vahvistaminen ja kilpailukykyisten puolustusmateriaalimarkkinoiden luominen sekä puolustussektorin tutkimus- ja teknologiayhteistyön edistäminen. Virasto toimii ylikansallisena, koordinoivana elimenä.

Institutionaalisesti virasto on Euroopan unionin neuvoston alainen ja se toimii sen poliittisen ohjauksen alaisuudessa. Viraston ylin johtaja on Euroopan unionin ulkosuhteista vastaava Federica Mogherini.

Viraston toiminnassa on saavutettu hyviä tuloksia muun muassa puolustusteollisuuden markkinoiden toiminnan tehostamisessa ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämistä tukevassa strategiatyössä.

Ajankohtaisesti merkittävin hanke on pysyvän rakenteellisen yhteistyön kehittäminen Permanent Structured Cooperation (PESCO) -ohjelman puitteissa. Se aloitettiin vuonna 2017, osallistujina toistaiseksi 25 valtiota. Vuonna 2018 meneillään oli yhteensä 17 projektia, joiden hallinnoimisesta puolustusvirasto vastasi yhdessä EU:n ulkosuhteista vastaavan viraston kanssa.

Kehityshankkeista lähemmin EDA:n internet-sivulta: https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities

Lähteitä ja linkkejä

EU:n puolustusvirasto, European Defence Agency: https://www.eda.europa.eu/

EU:n perussopimus (Lissabonin sopimus): http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6655-2008-REV-8/fi/pdf

EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyö: https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/defence-security/

Euroopan puolustusvirasto: http://www.defmin.fi/index.phtml?s=153