EU:n sotilasesikunnat

EU:n sotilasesikunta (EUMS)

  • Euroopan unionin sotilaskomitea (EUMC) on EU:n neuvoston alainen korkein sotilaallinen suunnitteluelin.
  • Sotilasesikunta saa tehtäviä EU:n sotilaskomitealta.
  • Sotilasesikunta antaa neuvoja EU:n johdolle.
  • Keskeiset tehtävät kriisinhallinnassa: strateginen suunnittelu, tilanteen seuraaminen ja operatiivinen johtaminen
  • Sotilasesikunnan apuna johtamistoiminnassa on mm. operaatiokeskus.

Lisää aiheesta

EU:n sotilaallinen suunnittelu ja johtaminen

Euroopan unionin sotilaskomitea (EUMC) on EU:n neuvoston alainen korkein sotilaallinen suunnitteluelin. Siihen kuuluvat jäsenmaiden asevoimien komentajat tai esikuntapäälliköt, joiden sijaisina kokouksissa toimivat yleensä heidän pysyvät edustajansa. Sotilaskomitea antaa EU:n johdolle (lähinnä Poliittisten ja turvallisuusasiain komitealle) neuvoja ja suosituksia EU:n puitteissa toteutettavista sotilastoimista.

EU:n sotilaskomitealla on vakinainen puheenjohtaja, yleensä jonkin EU-maan entinen puolustusvoimain komentaja tai esikuntapäällikkö, jonka jäsenmaiden edustajat valitsevat ja EU:n neuvosto nimittää tehtävään. Virkakausi kestää pääsääntöisesti kolme vuotta.

Euroopan unionin sotilasesikunta (EUMS) on neuvoston sihteeristön alainen ja unionin ainoa vakituisesti toimiva ylempi sotilasesikunta. Esikunnan päällikkö on EU:n pääjohtajan asemassa. Sotilasesikunta saa tehtävänsä EU:n sotilaskomitealta ja avustaa sotilasasioissa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdossa toimivaa EU:n korkeaa edustajaa.

EU:n sotilasesikunnan operatiivisia päätehtäviä ovat ennakkovaroituksien antaminen kriisitilanteista, tilanteenarviointi ja strateginen suunnittelu. Esikunnalla on yleisvastuu unionin sotilastoimien suunnittelusta ja ohjauksesta sekä yhteydenpidosta EU:n tilannekeskukseen  ja kansainvälisten organisaatioiden (lähinnä YK:n ja Naton) operatiivisiin tilannekeskuksiin ja suunnitteluelimiin. Se voi myös johtaa operatiivisesti kriisinhallintaa käyttäen apunaan esikuntaan kuuluvaa operaatiokeskusta, EU:n laitoksia ja jäsenmaiden kansallisia johtoresursseja.

EU:n sotilasesikunnan päällikkö (pääjohtaja) kenraaliluutnantti Esa Pulkkinen on määrittänyt tehtävät seuraavasti:

”Euroopan unionin asevoimaa voidaan käyttää kriisien ennalta estämiseen sekä kriisien hallintaan, jolloin tehtävien kirjo alkaa humanitaarisesta avustamisesta sekä siviilien suojaamisesta ja evakuoinnista ulottuen turvallisuusalan reformiin ja yhteiskunnan vakauttamiseen ja monitahoisiin sotilasoperaatioihin, joihin voi sisältyä rauhanturvaamista ja rauhaan pakottamista. Me tuemme EU:n diplomaattista toimintaa siten, että yhdessä jäsenmaiden kanssa mahdollistamme unionin toimintakyvyn myös asevoiman käyttöä vaativissa tehtävissä.”

EU:n operaatiokeskus (EU Operations Centre) aloitti toimintansa vuoden 2007 alussa osana EU:n sotilasesikuntaa. Operaatiokeskus kykenee johtamaan kriisinhallintatehtävissä pienehköjä osastoja, esim. noin 2000 sotilaan EU:n taisteluosastoja. Silloin operaatiokeskusta vahvennetaan tarvittavalla, jäsenmaista saatavalla henkilöstöllä, ja tehtävänsä puitteissa operaatiokeskus voi toimia itsenäisesti EU:n johdon alaisena. Sotilasesikunnan henkilöstö muodostaa operaatiokeskuksen vakinaisen ytimen, joka seuraa tilannetta ja on kriisitilanteessa valmis nopeasti aloittamaan johtamistoiminnan.

EU:n laitokset avustavat sotilasesikuntaa ja operaatiokeskusta tiedustelussa, tilanteen seuraamisessa ja operatiivisessa johtamistoiminnassa. Näihin laitoksiin kuuluu mm. Espanjassa sijaitseva satelliittikeskus.