PUOLUSTUSPOLITIIKKA

  • Nato-jäsenyys: oman maan ja liittolaisten puolustus toteutetaan Naton kautta
  • Vahva suhde Yhdysvaltoihin: liittolaisvahvennukset sekä muu sotilaallinen yhteistyö
  • Kansainvälisten operaatioiden merkityksen kasvu: lisää samalla yhteistoimintaa liittolaisten kanssa ja parantaa kykyä toimia yhdessä
  • Tärkeänä nähdään puolustusvoimien kyky tukea muita viranomaisia kriisitilanteissa (esim. onnettomuudet, luonnonkatastrofit tai terroriteot).

Lisää aiheesta

Suhde Yhdysvaltoihin

Vahva suhde Yhdysvaltoihin näkyy Norjan puolustuhallinnon yhteistyössä esityisesti koulutus- ja materiaalialoilla. Merkittävä on myös Norjan ja Yhdysvaltojen välillä oleva raskaan puolustusmateriaalin ennakkovarastointisopimus. Kyseisellä sopimuksella mahdollistettiin Yhdysvaltojen merijalkaväen prikaatin raskaan materiaalin ennakkovarastointi Keski-Norjan Tröndelagiin.

Sopimus tehtiin vuonna 1981 ja se on uusittu vuosina 1995 sekä 2006. Aiemmin sopimus tunnettiin nimellä “Norwegian Air Landed Marine Expeditionary Brigade (NALMEB)”, mutta vuoden 2006 jälkeen sopimuksesta on käytetty nimeä ”Marine Corps Prepositioning Program – Norway (MCPP-N)”.


Kokonaisturvallisuus

Norjassa valmiuden ja varautumisen lähtökohtana käytetään neljää johtavaa periaatetta:

1. Vastuu (ansvar) eli kukin viranomainen vastaa oman vastuualueensa valmiudesta ja varautumisesta.
2. Pysyvyys (likhet) eli poikkeuksellisia tilanteita tulee johtaa mahdollisuuksien mukaan samalla organisaatiolla kuin normaalitilanteessakin.
3. Paikallisuus (närhet) eli asiat tulee ratkaista mahdollisimman lähellä ja mahdollisimman alhaisella organisaation tasolla.
4. Yhteistyö eli kunkin viranomaisen tulee pyrkiä aktiivisesti yhteistyöllä tukemaan poikkeustilanteiden ongelmien ratkaisua.

Norjassa valmiudesta ja varautumisesta vastaa ennen kaikkea lähinnä Suomen sisäministeriötä vastaava oikeus- ja valmiusministeriö (justis- og beredskapsdepartementet). Puolustuministeriön alaisena toimii erillinen kansallinen turvallisuusviranomainen (Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM), jonka tehtävänä on kansallisesta tieto- ja kohdeturvallisuudesta vastaaminen. Se toimii myös johtavana viranomaisena tietotekniseen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. NSM koordinoi tietoturvallisuustoimenpiteitä ja antaa muun muassa varoituksia mahdollisissa tietoverkkohyökkäystilanteissa.

Lähteitä ja linkkejä