Pohjoismainen puolustusyhteistyö

 • Yhteistyön foorumi: NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation)
 • Yhteistyön tavoitteita:
  • Verkottumisen tuoma etu puolustuskyvyn kehittämiselle
  • Sotilaallinen yhteensopivuus ja jatkossa Pohjoismaiden puolustusvoimien nykyistä tiiviimpi yhteistoiminta koulutuksessa, harjoituksissa, materiaalihankinnoissa, kriisinhallintaoperaatioissa
  • Pohjoismaiden strategisen ja operatiivisen yhteistoimintakyvyn kehittäminen kriisi- ja konfliktitilanteita varten
  • Kustannustehokkuus voimavarojen turvaamiseksi maiden omien operatiivisten suorituskykyjen kehittämiselle
 • Ei puolustusliitto, ei keskinäisiä puolustussitoumuksia

Lisää aiheesta

Pohjoismaiden ulko- ja turvallisuuspoliittiset perusratkaisut eroavat toisistaan. Suomi, Ruotsi ja Tanska ovat EU-jäseniä, mutta Tanskalla on EU:n sotilaallista yhteistyötä koskeva varauma. Norja, Tanska ja Islanti kuuluvat Natoon, ja Suomi on Pohjoismaiden ainoa euroryhmän jäsen. Historia, arvot, yhteinen toimintaympäristö ja yhteiskuntien rakenteet sitovat Pohjoismaita poikkeuksellisen tiiviisti yhteen.

Suomen puolustusalan yhteistyö muiden Pohjoismaiden kanssa on viime vuosina syventynyt turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla, sillä erilaisista perusratkaisuista huolimatta pohjoismaisten asevoimien haasteet ovat samankaltaisia. Myös alueellisen turvallisuustilanteen katsotaan lisäävän yhteistyön tarvetta. Suomi edistää hankkeita, jotka parantavat Pohjoismaiden suoritus- ja yhteistoimintakykyjä kaikissa tilanteissa.

Pohjoismaiden välillä alettiin kehitellä puolustushallintojen välistä yhteistyötä 2000-luvun alussa lähinnä kaikkia vaivanneen rahapulan takia. Yhteistyömuotojen koordinoimiseksi perustettiin vuonna 2009 NORDEFCO-järjestely (Nordic Defence Cooperation). Se toimii käytännön tason yhteistyön kehyksenä. NORDEFCO on osallistujamaiden puolustusministeriöiden vetämää toimintaa, ja Suomella, Ruotsilla ja Norjalla on yhteysupseereita toistensa pääesikunnissa. Yhteistyöllä tavoitellaan verkottumisen tuottamaa etua puolustuskyvyn kehittämiselle ja käytölle. Yhteistyön perustaa lujitetaan yhteisillä puolustuspoliittisilla tavoitteilla ja puolustusvoimien käytännön yhteistyöllä.

Toiminta on vähitellen laajentunut ja sisältää nykyisin myös tilannekuva- ja harjoitusyhteistyötä etenkin ilmavoimien kesken. Yhteistyön syventämisellä haetaan sotilaallista yhteensopivuutta, joka mahdollistaisi jatkossa Pohjoismaiden puolustusvoimien nykyistä tiiviimmän yhteistoiminnan koulutuksessa, harjoituksissa, materiaalihankinnoissa ja kriisinhallintaoperaatioissa. Keskeisiä tavoitteita on myös Pohjoismaiden strategisen ja operatiivisen yhteistoimintakyvyn kehittäminen kriisin ja konfliktin varalle. Lisäksi yhteistyöllä haetaan kustannustehokkuutta, jolla turvataan voimavaroja tärkeimpien operatiivisten suorituskykyjen kansalliselle kehittämiselle ja käytölle.

Yhteistyötä tehdään viidellä osa-alueella: suorituskyvyt, puolustusmateriaali, henkilöstöhallinto ja koulutusjärjestelmät, harjoitukset ja opetustilaisuudet sekä operaatiot. NORDEFCO ei ole puolustusliitto, eikä sillä ole pysyviä poliittisen tason rakenteita. Puheenjohtajuus kiertää Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä vuosittain.

Yhteistyörakenne

Nordefcolla ei ole pysyviä poliittisen tason rakenteita, vaan toiminta perustuu säännöllisiin kokouksiin ja yhteydenpitoon. Puolustusministerit, kansliapäälliköt ja puolustuspoliittisten osastojen päälliköt kokoontuvat kukin pääsääntöisesti kahdesti vuodessa. Puheenjohtajuus kiertää vuosittain. Ministerikokousta valmistelee puolustusministeriöiden osastopäälliköistä koostuva ohjauskomitea (Policy Steering Committee, PSC) ja sen toimintaa PSC-sihteeristö. Puolustusvoimien yhteistyötä koordinoi Military Coordination Committee (MCC), jonka työtä valmistelee Coordination Staff (CS).