VENÄJÄN ULKOPOLITIIKKA

Kansainvälisten ongelmien ja kriisien luonne edellyttää niiden priorisointia Venäjän ulkopolitiikassa. Poliittisten ja diplomaattisten keinojen tulee vastata Venäjän ulkopolitiikan intressejä.

  • Uusi maailmanjärjestys
  • Oikeudellinen asema kansainvälisissä suhteissa
  • Kansainvälisen turvallisuuden lujittaminen
  • Kansainvälinen taloudellinen ja ekologinen yhteistyö
  • Kansainvälinen humanitaarinen yhteistyö ja ihmisoikeudet
  • Ulkopoliittisen toiminnan informatiivinen avoimuus
  • Alueelliset tavoitteet

Lisää aiheesta

Venäjän ulkopolitiikan tavoitteet

Uusi maailmanjärjestys
Venäjän ulkopolitiikan tavoitteena on kehittää vakaa kansainvälisten suhteiden järjestelmä, jossa ei esim. puututa muiden valtioiden sisäisiin asioihin. YK:n ja erityisesti sen turvallisuusneuvoston merkitys nähdään hyvin tärkeänä.  Erityisiä yhteistyökohteita ovat G8, 12 maan ryhmä, BRICS, Shanghain yhteistyösopimusmaat sekä erityissuhteet Venäjän, Intian ja Kiinan kesken.

Oikeudellinen asema kansainvälisissä suhteissa
Päämääränä on ponnistelu kollektiivisten oikeusperiaatteiden lujittamiseksi. Erityisesti tulee vastustaa yksittäisten valtioiden yrityksiä rikkoa koko maapalloa koskevia sopimuksia. joita ovat mm. YK:n peruskirja, kansainvälisen oikeuden periaatteiden julistus ja vuoden 1975 ETYK-sopimus. Ulkopolitiikan tulee osallistua YK:n sanktiojärjestelmän kehittämiseen sekä Venäjän rajojen (ml. merialueiden) kansainvälisoikeudelliseen asemaan.

Kansainvälisen turvallisuuden lujittaminen
Muun muassa kansainvälisten turvallisuuteen liittyvien sopimusten noudattaminen. Erityisasema on Yhdysvaltojen kanssa solmitut strategisia aseita koskevat sopimukset. Ydinaseiden leviäminen on pyrittävä estämään sekä tuetaan ydinaseettomien vyöhykkeiden luomisprosesseja. Avaruuden aseistaminen tulee estää. Pyrkimys kahden- ja monikeskiseen strategisen tasapainon ongelmien ratkaisuun. Informaatioturvallisuuden takaaminen YK:n mandaatin alaisena. Osallistuminen YK:n turvallisuusneuvoston päätösten tekoon. Pyrkimys kaikin keinoin kansainvälisen terrorismin ja rikollisuuden estämiseen. Pyrkimys ratkaista alueelliset konfliktit poliittis-diplomaattisin keinoin. Tukea suurten luontokatastrofien hoitamiseen tarkoitettujen rakenteiden kehittämistä YK:n mandaatilla. Kansainvälinen yhteistyö muuttoliikkeiden säännöstelyyn. Venäjä kykenee keskusteluun erilaisten kulttuurien, uskontojen ja sivilisaatioiden kanssa.

Kansainvälisessä taloudellisessa yhteistyössä
Venäjä pyrkii tasapuoliseen asemaan sekä riskien minimointiin integraatioiden yhteydessä (ml. WTO ja OECD). Ekologinen turvallisuus edellyttää tiivistä yhteistyötä erityisesti koskien ilmaston muutosta. Ympäristön säilyttäminen edellyttää uusimman teknologian hyväksikäyttöä ja tieteellistä tutkimusta. Sosiaalis-taloudellinen kehitys lujittaa kollektiivista turvallisuutta. Lisäksi on pyrittävä poistamaan alueellinen eriarvoisuus.

Venäjä kannattaa yleisiä demokraattisia arvoja
Tähän kuuluvat ihmisoikeuksien ja vapauden kunnioittaminen riippumatta eri maiden historiallisista, kansallisista ja kulttuurieroista. Venäjän ulkopuolella asuville venäläisille on taattava diplomaattiset ja konsulipalvelut sekä huolehdittava heidän oikeuksistaan (erit. lapset). Toiminta on tapahduttava kansainvälisen oikeuden ja Venäjän solmimien sopimusten pohjalta. Lisäksi on turvattava venäjän kielen asema osana muita suuria kielialueita sekä edistettävä slaavilaisten kansojen kulttuuri- ja humanitaarista yhteistyötä. Venäjä vastustaa ääriliikkeitä, rotusortoa sekä maan historian kirjoittamista uudelleen. Yhtenä tavoitteena on kansainvälinen yhteistyö kulttuurin ja humanitaarisen alueilla.

Venäjä pyrkii tuottamaan täydellistä ja tarkkaa informaatiota ulkopolitiikastaan muille maille. Erityisesti tämä koskee kansainvälisen politiikan ongelmia, Venäjän aloitteita ja toimintaa. Kehityskohteita ovat myös informaatio Venäjän sosiaalis-taloudellisesta kehityksestä sekä kulttuurin ja tieteen saavutuksia. Venäjä pyrkii torjumaan informaatioon liittyvät uhat varsinkin, jos kysymyksessä on maan suvereniteetti ja turvallisuus.

Alueellisissa tavoitteissa korostuu
Kollektiivisen turvallisuusjärjestön merkitys. Toinen painotus on Euraasian talousliiton keskeinen merkitys Euroopan ja Tyynenmeren alueen siltana. Itsenäisten valtioiden yhteisö (IVY) merkitsee myös paljon, koska se edistää Venäjän pyrkimyksiä integroida entisen Neuvostoliiton maita toisiinsa. Erityisesti on mainittu halu edistää Abhasian ja Etelä-Ossetian asemaa osana muiden valtioiden yhteisöä. Läsnäoloa arktisella alueella pidetään välttämättömänä. Venäjä on ilmaissut halunsa sopia lännen kanssa kaksipuolisia, mutta myös monikansallisia yhteistyösopimuksia.

Lähde: Venäjän UM:n konsepti 12.2.2013, Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation: http://www.mid.ru/bdomp/

Lähteitä ja linkkejä

Venäjän ulkoministeriö: http://www.mid.ru/

Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation: http://www.mid.ru/bdomp/