Puolustuksen keskeiset periaatteet

  • Sotilaallisella puolustuksella taataan Suomen toimintakyky ja turvataan yhteiskunnan toiminta kaikissa turvallisuustilanteissa.
  • Puolustusjärjestelmä osallistuu tilannekuvan ylläpitoon päätöksenteon perustaksi.
  • Painostusta tai uhkaa torjutaan ja uskottavan sotilaallisen puolustuksen tasoa säädellään.
  • Sotilaallisen toiminnan kannalta tärkeät kohteet ja toiminnot suojataan.
  • Estetään hyökkääjän pääsy valtakunnan toiminnan kannalta tärkeille alueille ja vaikuttaminen elintärkeisiin toimintoihin.
  • Oman toiminnan kannalta tärkeät alueet pidetään kaikissa olosuhteissa.
  • Hyökkäys torjutaan ja hyökkääjä lyödään Puolustusvoimien yhteisoperaatioilla.
  • Naton toiminta suunnitellaan tukemaan kansallista puolustusta.

Puolustusvalmiuden ylläpito ja hyökkäysten torjunta Naton tukemana

Normaalioloissa valtakunnan aluetta valvotaan, alueloukkaukset torjutaan sekä ylläpidetään valmiutta toimintojen tehostamiseen. Tarvittaessa voidaan saada myös tukea Natolta. Suomen alueen ulkopuolella syntyvän kriisin hallintaan voidaan osallistua lähettämällä joukkoja kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon.

Häiriötilanteissa puolustusvoimat kohottaa johtamisvalmiutta, tehostaa valvontaa, suojaa kohteita, antaa virka-apua muille viranomaisille sekä ylläpitää tilannekuvaa, joka palvelee myös Natoa.

Sotilaalliseen uhkatilanteeseen vastataan kohottamalla valmiutta lisääntyvillä toimivaltuuksilla ja resursseilla sekä valmistautumalla perustamaan uhkan edellyttämät joukot. Tarvittavin osin toimitaan Naton tukemana. Tavoitteena on muodostaa riittävän korkea kynnys sotilaallisen voiman uhkaamiselle ja käytölle maatamme vastaan. Se on osa ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kokonaisuutta ja suhteutettu tilanteen kehitykseen. Kynnys muodostetaan kansallisin sekä Naton voimin, ja sillä on hyökkäyksiä ennalta ehkäisevä vaikutus.

Hyökkäysten torjunta Suomea vastaan perustuu operatiivisiin, alueellisiin ja paikallisjoukkoihin sekä yhteiseen puolustuskykyyn, jota tuetaan koko yhteiskunnan voimavaroilla. Puolustusvalmiutta ja voimien käyttöä säädellään uhan ja oman toiminnan edellyttämällä tavalla.

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan, ja sotilaallisesti tärkeät kohteet ja toiminnot suojataan yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Hyökkääjän pääsy valtakunnan toiminnan kannalta tärkeimmille alueille ja vaikuttaminen elintärkeisiin toimintoihin estetään.

Oman toiminnan kannalta tärkeät alueet ja kohteet pidetään maavoimien puolustustaistelulla kaikissa olosuhteissa. Ilmapuolustuksella estetään hyökkääjää saavuttamasta ilmanherruutta sekä suojataan yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja omia joukkoja. Meripuolustuksen tehtävänä on torjua merialueelta tulevat hyökkäykset sekä turvata meriyhteydet. Hyökkäykset torjutaan, ja hyökkääjä lyödään tarvittaessa Puolustusvoimien yhteisoperaatioilla. Naton toiminta suunnitellaan tukemaan kansallista puolustusta. mutta jäsenyys puolustusliitossa tarkoittaa, että Suomi valmistautuu puolustamaan myös muita Nato-maita.