SUOMEN TURVALLISUUSPOLITIIKKA

Turvallisuuspolitiikan päämääränä on

  • Valtiollisen itsenäisyyden ja toimintavapauden säilyttäminen.
  • Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen.
  • Kansalaisten hyvinvoinnin ja elinmahdollisuuksien turvaaminen.
  • Väestön toimeentulon ja maan talouselämän turvaaminen.
  • Oikeusjärjestyksen ja kansalaisten perusoikeuksien ylläpitäminen.
  • Valtakunnan alueellisen koskemattomuuden turvaaminen.

Turvallisuuspolitiikalla pyritään ensisijaisesti ennakolta estämään sellaisten tilanteiden syntyminen, jotka uhkaavat turvallisuuspolitiikan päämäärien toteutumista. Samalla luodaan edellytykset suojautua ja puolustautua valtion ja kansalaisten turvallisuutta vaarantavia uhkia vastaan.

Lisää aiheesta

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Suomessa on Euroopan unionin jäsenyyden aikana käytetty yleensä kattokäsitettä ulko- ja turvallisuuspolitiikka, jolloin korostetaan käsitteen laajaa kattavuutta ja ulkopolitiikan ensisijaisuutta.

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016 kattaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kokonaisuuden. Valtioneuvosto laati erikseen puolustusselonteon, jonka perusteella toteutetaan mainitun selonteon linjauksia. Sisäistä turvallisuutta koskeva selonteko (VNS 5/2016vp) esitettiin eduskunnalle 19.5.2016, samoin selonteko Suomen kehityspolitiikasta (VNS 1/2016vp). Eduskunta laati selonteoista mietinnöt, jotka sisältävät eduskuntakäsittelyssä esille tuotuja linjauksia, huomautuksia ja lisänäkökohtia ja jotka hyväksyttiin eduskunnan kannaksi.

Valtioneuvoston selonteossa 2016 päämäärä määritettiin seuraavasti:

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämääränä on vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa, turvata sen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia ja ylläpitää yhteiskunnan toimivuutta.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä tavoitteena on välttää joutumasta sotilaalliseen konfliktiin. Suomi harjoittaa aktiivista kahdenvälistä ja monenkeskistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Se edistää keskinäisriippuvuuksien maailmassa kansainvälistä vakautta, rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja tasa-arvoa.

Valtioneuvosto määritti Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan painopisteaiheiksi 2020-luvun puoliväliin ulottuvalle ajanjaksolle seuraavat: Euroopan unionin vahvistaminen turvallisuusyhteisönä, yhteistyön syventäminen Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kanssa, yhteistyön syventäminen Yhdysvaltain kanssa, Venäjä-suhteet, muut kahdenväliset suhteet, suhteiden kehittäminen Naton kanssa, arktisen alueen tulevaisuus, kestävä kehitys ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden yhteys, muuttoliikkeen perussyyt ja hauraat valtiot, tasa-arvo ja ihmisoikeudet, konfliktinhallinnan vaikuttavuus, rauhanvälityksen vahvistaminen, sääntöpohjaisen toiminnan vahvistaminen ja kriisinkestokyvyn vahvistaminen.

Lähde: Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2016: https://vnk.fi/julkaisu?pubid=12501

Eduskunnan hyväksymässä ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä em. selonteosta mainittiin päämäärästä:

Ulkoasiainvaliokunta toteaa, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan selkeänä päämääränä on ehkäistä Suomen joutuminen sotilaallisen konfliktin osapuoleksi. Muuttuvassa toimintaympäristössä Suomi pyrkii tavoitteeseen ylläpitämällä yhteiskunnan kriisinsietokykyä ja puolustuksen uskottavuutta sekä jatkamalla monipuolisen turvallisuuspoliittisen yhteistyöverkoston kehittämistä. Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta Naton kanssa ja ylläpitää edelleen mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä. Valiokunta yhtyy selonteon linjaukseen, jonka mukaan Suomi harjoittaa aktiivista vakauspolitiikkaa sotilaallisten uhkien ennaltaehkäisemiseksi. Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan.

Lähde: Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietintö valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta 2016: UaVM 9/2016 vp – VNS 6/2016 vphttps://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/UaVM_9+2016.aspx

Lähteitä ja linkkejä

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016: https://vnk.fi/julkaisu?pubid=12501

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietintö valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta 2016: UaVM 9/2016 vp:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/UaVM_9+2016.aspx

Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017: https://www.defmin.fi/julkaisut_ja_asiakirjat/valtioneuvoston_puolustusselonteko_2017