TURVALLISUUSPOLITIIKKA


Click here to add your own text

Lisää aiheesta

Turvallisuuspolitiikan päämääränä on

  • Valtiollisen itsenäisyyden ja toimintavapauden säilyttäminen.
  • Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen.
  • Kansalaisten hyvinvoinnin ja elinmahdollisuuksien turvaaminen.
  • Väestön toimeentulon ja maan talouselämän turvaaminen.
  • Oikeusjärjestyksen ja kansalaisten perusoikeuksien ylläpitäminen.
  • Valtakunnan alueellisen koskemattomuuden turvaaminen.

Turvallisuuspolitiikalla pyritään ensisijaisesti ennakolta estämään sellaisten tilanteiden syntyminen, jotka uhkaavat turvallisuuspolitiikan päämäärien toteutumista. Samalla luodaan edellytykset suojautua ja puolustautua valtion ja kansalaisten turvallisuutta vaarantavia uhkia vastaan.

Lähteitä ja linkkejä

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016: https://vnk.fi/julkaisu?pubid=12501

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietintö valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta 2016: UaVM 9/2016 vp:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/UaVM_9+2016.aspx

Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017: https://www.defmin.fi/julkaisut_ja_asiakirjat/valtioneuvoston_puolustusselonteko_2017