Ulkopolitiikan johto

  • Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.
  • Eduskunta hyväksyy kansainväliset sopimukset ja velvoitteet.
  • Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.
  • Valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten valmistelusta.
  • Eduskunta osallistuu Euroopan unionissa tehtävien päätösten valmisteluun.

Lisää aiheesta

Perustuslain 8. luvun 93 §:n mukaan:

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan johto

Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset sopimukset ja velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä osin kuin perustuslaissa säädetään. Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.

Valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. Eduskunta osallistuu Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun.


Ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamisen keskeiset toimijat

• Ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdon ja toimijoiden tehtävänä on varmistaa Suomen toimintakyky kaikissa tilanteissa myös kansainvälisen ympäristön muutosten myötä.

• Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Euroopan unioniin liittyvistä asioista ensisijainen vastuu on pääministerillä. Perustuslaki määrittelee toimivaltasuhteet.

• Hallituksen jäsenistä keskeisiä ulko- ja turvallisuuspoliittisia toimijoita ovat ulkoasiainministeri ja puolustusministeri sekä kasvavassa määrin myös sisäministeri ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden kysymysten kytkeytyessä yhä laajemmin toisiinsa.

• EU-jäsenyyden myötä eri hallinnonalojen suora vastuu oman alansa kansainvälisestä yhteistyöstä on laajentunut.

• Hallituksen piirissä asioita valmistelee ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (UTVA).

• Ulkoasiainministeriö ja puolustusministeriö valmistelevat ja toteuttavat Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.

• Eduskunta vastaa kansainvälisiin suhteisiin liittyvästä lainsäädännöstä ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimeenpanon valvonnasta. Ulkoasiainvaliokunta valmistelee eduskunnan käsittelemiä kansainvälisiä asioita, suuri valiokunta EU-asioita ja puolustusvaliokunta puolustuspolitiikan kysymyksiä.