Huoltovarmuus

  • Kyky taloudellisten perustoimintojen ylläpitämiseen, jotta voidaan turvata vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa:
    • väestön elinmahdollisuudet
    • yhteiskunnan toimivuus ja turvallisuus
    • maanpuolustuksen materiaaliset edellytykset
  • Tavoitteena on huoltovarmuus, joka perustuu kansainvälisiin markkinoihin sekä kansallisiin toimenpiteisiin ja voimavaroihin.
  • Välttämätön infrastruktuuri ja kriittinen tuotanto turvataan kaikissa tilanteissa.

EU tukee kansallista varautumista. Vakavimpiin kriiseihin varaudutaan Suomen omin toimenpitein.

Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä ylläpitää yhteiskunnan välttämättömiä taloudellisia perustoimintoja. Niillä turvataan väestön elinmahdollisuuksia, yhteiskunnan toimivuutta ja turvallisuutta sekä maanpuolustuksen materiaalisia edellytyksiä vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa.

Yleistavoitteena on kansainvälisiin markkinoihin sekä kansallisiin toimenpiteisiin ja voimavaroihin perustuva huoltovarmuus. Välttämätön infrastruktuuri ja kriittinen tuotanto turvataan kaikissa tilanteissa.

Kansallisen varautumisen rinnalla käytetään hyväksi EU:ssa toteutettuja varautumistoimenpiteitä. Vakavimpiin kriiseihin varaudutaan kansallisin toimenpitein.

Poikkeusoloissa turvataan väestön toimeentulo ja talouden toiminta sekä tuetaan maanpuolustusta.

Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181048

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921390

Asetus huoltovarmuudesta (455/2008):
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080455

https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/