Sisäisen turvallisuuden ylläpito

Sisäistä turvallisuutta ylläpitävät ja varmistavat:

 • Oikeuslaitos
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Poliisi
 • Rajavartiolaitos
 • Tulli
 • Pelastustoimi
 • Maahanmuuttovirasto
 • Hätäkeskuslaitos

Oikeusturvajärjestelmän toimintakyvyn turvaaminen

 • Oikeusturvajärjestelmän tulee toimia kaikissa oloissa. Se tarkoittaa mm. sitä, että kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet sekä viranomaisten valtuudet perustuvat lakiin.
 • Riippumaton oikeuslaitos huolehtii rangaistukseen tuomitsemisesta sekä riitojen ratkaisusta. Rikosseuraamusala huolehtii rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta.

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen

 • Poliisi vastaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta. Poliisin antamalla virka-avulla tuetaan muiden viranomaisten tehtävien toteuttamista.
 • Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisellä suojataan yhteiskunnan keskeinen infrastruktuuri, ennalta estetään ja torjutaan terrorismi sekä järjestäytynyt ja muu vakava rikollisuus sekä vakavat häiriöt.

Rajaturvallisuuden ylläpitäminen ja meripelastustoimi

 • Rajavartiolaitos vastaa rajaturvallisuuden ylläpidosta.
 • Valvotaan ja turvataan Suomen alueellista koskemattomuutta
 • Rajavartiolaitoksen tehtäviä ovat myös merellisen ympäristön suojelu, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus.

Toimitusketjujen turvallisuuden ja tavaraturvallisuuden varmistaminen 

 • Tullin ensisijaisena tavoitteena toimitusketjun turvallisuuden varmistamisessa on vähentää turvauhkien toteutumisen mahdollisuutta ja todennäköisyyttä.
 • Tavaraturvallisuuden ylläpitoon kuuluu mm. CBRNE-toiminta, käsittäen kemiallisten (C), biologisten (B), radioaktiivisten (R), ydin- (N) ja räjähdeuhkien (E) torjunnan.

Pelastustoimi

 • Aluehallintovirasto edistää ja arvioi toimialallaan paikallisten palvelujen toteutumista. Jokaiselle kuuluvat peruspalvelut Suomessa tuottavat pääosin kunnat.

Hätäkeskustoiminta

 • Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalvelut koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Hätäkeskukset ottavat vastaan pelastus-, poliisi-, sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvia ilmoituksia/hätäilmoituksia sekä välittävät ne eri viranomaisille

Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteko 20.5.2021:
https://intermin.fi/ministerio/sisaisen-turvallisuuden-selonteko

Sisäministeriö:
https://www.intermin.fi/

Poliisi:
https://www.poliisi.fi/

Rajavartiolaitos:
https://www.raja.fi/

Tulli:
https://tulli.fi/etusivu

Hätäkeskuslaitos:
https://112.fi/etusivu

Pelastustoimi:
https://www.pelastustoimi.fi/

SPEK:
https://www.spek.fi/