YHTEISKUNNAN TURVALLISUUS

Yhteiskunnan varautuminen torjumaan toimintaa vaarantavia uhkia toteutetaan kokonaisturvallisuuden periaatteella.

  • Uhkia pyritään ehkäisemään ennakolta riskikartoituksella, suunnittelulla, harjoittelulla ja normaaliolojen viranomaistoiminnalla.
  • Normaalioloissa käytössä olevat järjestelmät luovat perustan toiminnalle häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
  • Valmiuslaissa säädetään viranomaisten lisävaltuuksista poikkeusolojen varalle sekä määritetään poikkeusolojen tunnusmerkistö.

Lisää aiheesta

Kokonaisturvallisuuden ulottuvuudet

Kuvan lähde: Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017.

Kokonaisturvallisuus on tavoitetila, jossa valtion itsenäisyyteen, väestön elinmahdollisuuksiin ja muihin yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvat uhat ovat hallittavissa. Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana.

Turvaamisen toimiin kuuluvat uhkiin varautuminen, häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinta sekä niistä toipuminen.

Huom. Kokonaisturvallisuuden käsitettä ei ole tarkoitettu oikeudelliseksi käsitteeksi, joka perustaisi toimivaltuuksia viranomaisille tai muille toimielimille, eikä se merkitse muutoksia varautumisjärjestelyjen perusteisiin.

Lähde: Valtioneuvoston periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta 5.12.2012: https://www.defmin.fi/files/3023/Periaatepaatos_kokonaisturvallisuudesta_2012_fi.pdf

Kokonaisturvallisuus on aiemmista määritelmistään kehittynyt ensisijaisesti yhteistoimintamalliksi, jossa toimijat jakavat ja analysoivat turvallisuutta koskevaa tietoa sekä suunnittelevat, harjoittelevat ja toimivat yhdessä. Yhteistoimintamalli kattaa kaikki relevantit toimijat kansalaisestaviranomaiseen. Yhteistyön perustana ovat lakisääteiset tehtävät, yhteistyösopimukset ja Yhteiskunnan turvallisuusstrategia.

Lähde: Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017: https://turvallisuuskomitea.fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia-2017/

Lähteitä ja linkkejä

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017, s. 7–8 ja s. 27–28: https://turvallisuuskomitea.fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia-2017/

Turvallinen Suomi 2018 – Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta: https://turvallisuuskomitea.fi/turvallinen-suomi-2018-tietoa-suomen-kokonaisturvallisuudesta/

Kokonaisturvallisuuden sanasto s. 15–16: https://turvallisuuskomitea.fi/wp-content/uploads/2018/02/Kokonaisturvallisuuden_sanasto.pdf