Valmistelut ja toimeenpanovalta

Kokonaisturvallisuuden valmistelujen ja toteutuksen periaate

  • Viranomaiset huolehtivat tehtävistään kaikissa oloissa, siis myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
  • Muutoksia johtamisvastuuseen tehdään vain välttämättömissä tapauksissa.
  • Ylimmän johdon muodostavat eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto.
  • Sotilaallinen toimeenpanovastuu on puolustusvoimain komentajalla.

Lisää aiheesta

Varautumisen valmisteluvastuut

Varautumista johtaa, valvoo ja yhteensovittaa valtioneuvosto ja ministeriöt. Kokonaisturvallisuuden yhteensovittamisessa valtioneuvostoa ja ministeriöitä avustaa Turvallisuuskomitea. Komitealla on puolustusministeriön yhteydessä toimiva sihteeristö.

Aluehallintovirastot (AVI) perustettiin 1.1.2010. Niiden tärkeimmät kokonaisturvallisuuteen liittyvät tehtävät ovat varautumisen, valmiussuunnittelun ja yhteistyön edistäminen alueella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset  (ELY-keskukset) varautuvat valmiuslain perusteella häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Maakuntauudistuksen vaikutukset

Suunnitelman mukaan maakuntauudistuksen voimaantulon jälkeen sisäministeriö vastaa alueellisen yhteisen varautumisen valtakunnallisesta yhteensovittamisesta.

Maakunnat vastaavat alueellaan toimivien viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen varautumisen yhteensovittamisesta sekä tekevät yhteistyötä muiden maakuntien ja valtion toimijoiden kanssa. Alueelliseen yhteiseen varautumiseen liittyvät tehtävät toteutetaan laaja-alaisessa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Verkostomainen yhteistyö palvelee laajasti maakunnan alueen toimijoita niiden varautumisessa ja yhteistoiminnan kehittämisessä.

Maakunta vastaa lakisääteisten tehtäviensä edellyttämästä varautumisesta. Tavoitteena on mahdollisimman hyvin yhteensovitettu valmiussuunnittelu ja muu varautuminen monialaisessa maakuntakonsernissa siten, että myös se tulisi ohjatuksi yhtenä kokonaisuutena. Maakunta huolehtii varautumis- ja turvallisuustehtävien käytännön organisoinnista sekä palvelujen toiminnan edellyttämistä riittävistä voimavaroista sekä yhteistyöstä laajemmin muiden maakuntien kanssa.

Kuntien yhteistyö maakuntien kanssa on keskeistä varautumisessa ja häiriötilanteiden hallinnassa. Kunta on ihmisten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen sekä yritysten kannalta monissa tapauksissa olennainen toimija häiriö- ja poikkeusoloihin varautumisessa. Kunnassa varautumista johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa. Käytännön varautumis- ja toimintavastuu jakautuu kuitenkin hyvin laajasti, joten varautumiseen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen on keskeistä myös kuntien tasolla.

Lähde: YTS 2017 s. 12–13.