Valmiuslaki: Poikkeusolot

Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa turvata väestön toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.

Poikkeusoloja lain mukaan ovat:

  1. Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila;
  2. Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista;
  3. väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat;
  4. erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä
  5. vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.

Lisää aiheesta

Päätöksenteko säännösten soveltamisesta

Jos valtioneuvosto, yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, toteaa maassa vallitsevan poikkeusolot, voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää lain mukaisten säännösten soveltamisen aloittamisesta. Tällainen asetus voidaan antaa määräajaksi, enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Käyttöönottoasetuksessa on mainittava, miltä osin toimivaltuuksia voidaan soveltaa ja toimivaltuuksien alueellinen soveltamisala, jos niitä ei saateta sovellettaviksi koko valtakunnan alueella.

Käyttöönottoasetus on välittömästi saatettava eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunta päättää, saako asetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan ja onko se voimassa säädetyn vai sitä lyhyemmän ajan. Jollei käyttöönottoasetusta ole viikon kuluessa sen antamisesta toimitettu eduskunnalle, asetus raukeaa.

Kiireellisessä tapauksessa voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää, että toimivaltuussäännöksiä voidaan soveltaa välittömästi. Tällainen asetus voidaan antaa enintään kolmeksi kuukaudeksi, ja se on välittömästi saatettava eduskunnan käsiteltäväksi. (Valmiuslaki 6–11§)

Soveltamisala

Viranomaisten lisätyt toimivaltuudet luetellaan laissa. Soveltamisala on hyvin laaja alkaen talouden, maankäytön ja liikenteen säännöstelytoimista sekä ulottuen työvelvollisuuteen ja omaisuuden luovuttamiseen maanpuolustuksesta ja väestön toimeentulosta huolehtivien viranomaisten käytettäväksi. Toimivaltuuksia luovutetaan tilanteen vaatimissa puitteissa.

Esimerkiksi sotilaallisen puolustusvalmiuden tehostamiseksi voidaan määrätä luovutettavaksi tavaroita, maa-alueita, ajoneuvoja ja aluksia sekä suoritettavaksi palveluja ja rajoitettavaksi liikkumista. (Valmiuslaki 110§–115§)

Lähteitä ja linkkejä