Varautuminen

Valtionhallinnon ja muiden yhteiskunnan turvallisuudesta vastaavien viranomaisten tulee valmiussuunnitelmin ja etukäteisvalmisteluin varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Varautumisen perustaksi määritetään

 • yhteiskunnan elintärkeät toiminnot
 • uhkamallit
 • toimintojen turvaamisen ja jatkuvuuden vaatimat tehtävät eri hallinnonaloille
 • kriisijohtamisen perusteet
 • varautumisen ja kriisijohtamisen harjoittelun periaatteet

Lisää aiheesta

Varautumisen keskeisiä periaatteita

Suunnittelun perustana ovat uhkamallit ja yhteiskunnan elintärkeät toiminnot. Uhkamalleja tarkennetaan uhka-arvioiden muutosten perusteella. Riskiarviointi täydentää uhka-arviota ja se on tehtävä kattavasti kaikki uhkamallit huomioiden. Muutokset turvallisuusympäristössä edellyttävät riskien jatkuvaa ja säännöllistä arviointia sekä päivittämistä (riskianalyysia).

Soveltamalla uhkamalleja omaan toimintaympäristöönsä viranomaiset, järjestöt ja yritykset voivat suunnitella varautumistaan.

Lähde: https://turvallisuuskomitea.fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia/uhkat/

Valmiuslain määrittämä varautumisvelvollisuus

”Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten, muiden valtion viranomaisten ja valtion liikelaitosten sekä kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.”

Huom. Eräiden elinkeinoelämän yritysten varautumisvelvollisuudesta on säädetty erikseen.
Lähde: Valmiuslaki (29.12.2011/1552) 3. luku, 12 §: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552

Esimerkkejä hallinnonalojen strategisistä tehtävistä

Esimerkkinä sisäministeriön määrittämät varautumisvelvoitteet

Sisäministeriöllä, kuten kaikilla muillakin viranomaisilla, on velvollisuus huolehtia siitä, että yhteiskunta toimii normaalioloissa, erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Sisäministeriön vastuulla olevat varautumisen strategiset tehtävät

 • yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen
 • rajaturvallisuuden varmistaminen
 • väestön suojaaminen
 • meripelastustoimen suorituskyvyn varmistaminen
 • hätäkeskustoiminta
 • pelastustoimen ylläpito

Yhdessä muiden ministeriöiden kanssa sisäministeriö vastaa

 • maahanmuuton hallinnasta
 • ympäristövahinkojen torjunnasta ja ennaltaehkäisystä
 • biologisiin uhkiin varautumisesta
 • säteilyvaaratilanteiden estämisestä ja niihin varautumisesta
 • kemikaaliuhkiin varautumisesta

Lähde: https://intermin.fi/ministerio/valmiusasiat