Yhteiskunnan turvallisuuden ylläpito

Suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden ylläpito (varautuminen) toteutetaan kokonaisturvallisuuden periaatteella, mikä tarkoittaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana.

Viranomaiset ovat vastuussa oman alansa varautumistoimista kaikissa tilanteissa. Sitä varten tulee ylläpitää riittävää tilannekuvaa ja valmiutta tehostaa toimintaa turvallisuusuhkien torjumiseksi.

Lisää aiheesta

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on valtioneuvoston periaatepäätös, joka kuvaa kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin perusperiaatteet yhteiskunnan varautumisessa. Se ohjaa ja yhtenäistää hallinnonalojen varautumista ja antaa tietoa varautumisen perusteista myös muille toimijoille. Periaatepäätöksen tavoitteiden toteuttamisesta vastaa toimivaltainen viranomainen.

Ensimmäinen poikkihallinnollinen strategia valmistui vuonna 2003 (Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia). Siinä kuvattiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä yhteiskunnan varautumisen uhkamallit, ministeriöiden strategiset tehtävät ja kriisijohtamisen perusteet.

Strategia päivitettiin seuraavan kerran vuonna 2006, jolloin kiinnitettiin huomiota häiriötilanteiden hallintaan, ja varautumisen suunnittelun tueksi esitettiin laaja matriisi erityistilanteisiin varautumista varten.

Vuonna 2010 strategian nimi muutettiin Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaksi. Nimimuutos vastasi yleiseen yhteiskuntakehitykseen, jossa turvallisuustoiminta ulottui uusille alueille, palveluihin ja toimintoihin. Tähän kehitykseen liittyen järjestöt otettiin huomioon osana varautumisjärjestelmää.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS) 2017 on laadittu laaja-alaisessa yhteistyössä kaikkien toimijoiden näkökulmat huomioon ottaen. Turvallisuusstrategian laatimiseen ovat osallistuneet yhdessä viranomaiset, järjestöt ja elinkeinoelämän edustajat. Myös kansalaiset ovat saaneet esittää ideoitaan ja osallistua. Strategiassa määritellään yhteiskunnan elintärkeät toiminnot eli ne perusasiat, joiden jatkuminen on pystyttävä takaamaan kaikissa olosuhteissa ja kaikilla toiminnan tasoilla.

Strategian toimeenpanosta vastaa jokainen hallinnonala osaltaan toimivaltansa mukaisesti. Toimeenpanoa seuraa ja yhteistoiminnan kehittämistä koordinoi Turvallisuuskomitea yhteistyössä ministeriöiden valmiuspäälliköiden kanssa.

Lähde: Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 s. 5–6. https://turvallisuuskomitea.fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia-2017/