YMPÄRISTÖ


Suomen turvallisuustilanne

Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan vaikuttavat:

  • Maailmanlaajuinen ja Suomen lähialueiden yleinen turvallisuuskehitys.
  • EU:n vahvistuminen turvallisuusyhteisönä ja kansainvälisenä toimijana.
  • Venäjän sisäinen taloudellinen, yhteiskunnallinen ja sotilaallinen kehitys sekä sen kansainvälisten suhteiden tila.
  • Naton roolin ja toiminnan luonteen muuttuminen.
  • Suomen kriisinhallintayhteistyö YK:n, EU:n ja Naton kanssa.
  • Pohjoismaiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittyminen sekä pohjoismaiden sotilaallinen yhteistoiminta.

Lisää aiheesta

Turvallisuuspolitiikka voidaan ymmärtää kattokäsitteeksi (taloksi), jonka toiminnat ovat ulkopolitiikka ja maanpuolustus (tai puolustuspolitiikka), ja perustan muodostaa yhteiskunta, jonka toiminnat on turvattava kaikissa oloissa.

Lähde: Pekka Visuri, Maailman muutos ja Suomi (WSOYpro), s. 266.

Lähteitä ja linkkejä

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016: https://vnk.fi/julkaisu?pubid=12501

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietintö valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta 2016: UaVM 9/2016 vp:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/UaVM_9+2016.aspx

Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017: https://www.defmin.fi/julkaisut_ja_asiakirjat/valtioneuvoston_puolustusselonteko_2017