Puolustusvoimien tehtävät

Puolustusvoimilla on 1.7.2017 alkaen neljä laissa määrättyä tehtävää. Kaikissa tehtävissään puolustusvoimat edistää turvallisuutta Suomessa ja sen ympäristössä.

Puolustusvoimien tehtävät

  • Suomen sotilaallinen puolustaminen
  • Muiden viranomaisten tukeminen
  • Osallistuminen EU-sopimuksiin perustuvaan apuun, aluevalvontayhteistyöhön tai muuhun kansainvälisen avun antamiseen ja kansainväliseen toimintaan
  • Osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja sotilastehtäviin muussa kansainvälisessä kriisinhallinnassa

Kuva Puolustusvoimat

Lisää aiheesta

Suomen sotilaalliseen puolustamiseen kuuluvat

  • Maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan valvominen sekä alueellisen koskemattomuuden turvaaminen
  • Kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen sekä laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen
  • Sotilaskoulutuksen antaminen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ohjaaminen sekä maanpuolustustahdon edistäminen

Muiden viranomaisten tukemiseen kuuluvat a) virka-apu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten estämiseksi ja keskeyttämiseksi sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi b) pelastustoimintaan osallistuminen antamalla käytettäväksi pelastustoimintaan tarvittavaa kalustoa, henkilöstöä ja asiantuntijapalveluja. Yleinen tehtävämuoto on räjähteiden raivaaminen.

Kansainvälisen avun antamiseen ja kansainväliseen toimintaan sisältyy mm. EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 222 artiklaan tai EU:n tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohtaan perustuva apu.

Lähteitä ja linkkejä

Puolustusvoimat:
https://puolustusvoimat.fi/tietoa-meista

Laki Puolustusvoimista (551/2007):
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070551

Sotilaallinen maanpuolustus
https://puolustusvoimat.fi/asevelvollisuus/suomen-sotilaallinen-puolustus

Laki kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta (418/2017):
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170418