Puolustusvoimien tuki muille viranomaisille

Puolustusvoimien tavanomainen virka-apu ja siihen rinnastettavat velvoitteet:

 • Virka-apu poliisille
 • Osallistuminen pelastustoimintaan
 • Virka-apu rajavartiolaitokselle
 • Sotilasräjähteiden raivaaminen
 • Meripelastustoiminta
 • Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu
 • Osallistuminen säteilyvalvontaan
 • Virka-apu muille viranomaisille
 • Työvoima-apu

Tavanomaisesta poikkeava virka-apu

 • Aseellinen virka-apu poliisille
 • Sotilaallisten voimakeinojen käyttö virka-apuna poliisille
 • Vaativa pelastustoiminta

Lisää aiheesta

Puolustusvoimat tukee muita viranomaisia turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa voimavaroilla, joita ei ole tarkoituksenmukaista hankkia muille hallinnonaloille. Tuki muille viranomaisille perustuu puolustusvoimien lakisääteiseen tehtävään, jonka perusteella laaditaan yhteistoimintasopimukset ja harjoitellaan toimintaa. Tukeminen suoritetaan puolustusvoimien päätehtävää vaarantamatta.

Virka-avulla tarkoitetaan lakisääteistä tai muuten viranomaisten kesken sovittavaa voimavarojen tilapäistä käyttöä toisen osapuolen toiminnan tukemiseksi.

Virka-avun antamiseen rinnastettavia velvoitteita ovat toiminnot, joissa puolustusvoimien osuus perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen, mutta tehtävä ei välittömästi liity sotilaalliseen maanpuolustukseen. Tällaiset virka-apuvelvoitteet koskevat pääosin poliisille annettavaa virka-apua, pelastusviranomaisille annettavaa virka-apua pelastustoimintaan osallistumisessa sekä rajavartiolaitokselle annettavaa virka-apua rajaturvallisuustehtävien ja merenkulun turvallisuustehtävien tukemisessa.

Puolustusvoimien antama virka-apu on pääosin aseetonta virka-apua. Annettaessa virka-apua poliisille tai rajavartiolaitokselle voidaan puolustusvoimien osastot tarvittaessa aseistaa. Toiminnan johtovastuu on toimivaltaisella viranomaisella.

Poliisille ja rajavartiolaitokselle annettava virka-apu perustuu Lakiin Puolustusvoimista. Sen mukaan Puolustusvoimat antaa virka-apua poliisille yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä terrorismirikosten estämiseksi ja keskeyttämiseksi siten kuin Puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetussa laissa (781/1980) säädetään. Sen mukaan kuin Puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetussa laissa säädetään, Puolustusvoimilla on oikeus poliisin johdolla käyttää sotilaallisia voimakeinoja Puolustusvoimien avustaessa poliisia terrorismirikoksen estämisessä tai keskeyttämisessä.

Puolustusvoimat antaa virka-apua Rajavartiolaitokselle siten kuin Rajavartiolaissa (578/2005) säädetään.

Lähteitä ja linkkejä

Laki Puolustusvoimista (551/2007):
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070551

Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille (781/1980):
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1980/19800781