Sisäisen turvallisuuden ylläpito

Suomessa sisäistä turvallisuutta ylläpitävät ja varmistavat oikeuslaitos, rikosseuraamuslaitos, poliisi, rajavartiolaitos, tulli, pelastustoimi, maahanmuuttovirasto sekä hätäkeskuslaitos.

Lisää aiheesta

Oikeusturvajärjestelmän toimintakyvyn turvaaminen

  • Oikeusturvajärjestelmän tulee toimia kaikissa oloissa. Se tarkoittaa mm. sitä, että kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään lailla sekä viranomaisten toimivaltuudet perustuvat lakiin.
  • Riippumaton oikeuslaitos huolehtii rangaistukseen tuomitsemisesta sekä riitojen ratkaisusta. Rikosseuraamusala huolehtii rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta. Kaikissa oloissa noudatetaan oikeusvaltion periaatteita ja turvataan perus- ja ihmisoikeudet.

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen

  • Poliisi vastaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta. Poliisin antamalla virka-avulla tuetaan muiden viranomaisten tehtävien toteuttamista.
  • Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisellä̈ suojataan yhteiskunnan keskeinen infrastruktuuri, ennalta estetään ja torjutaan terrorismi sekä järjestäytynyt ja muu vakava rikollisuus sekä̈ vakavat häiriöt.

Rajaturvallisuuden ylläpitäminen ja meripelastustoimi

  • Rajavartiolaitos vastaa rajaturvallisuuden ylläpidosta. Rajaturvallisuuden ylläpidolla estetään valtakunnan rajan ylittämisestä annettujen säännösten rikkominen ja rajat ylittävästä henkilöliikenteestä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle aiheutuvat uhkat, torjutaan rajat ylittävää̈ rikollisuutta sekä̈ varmistetaan rajaliikenteen turvallisuus ja sujuvuus.
  • Valvotaan ja turvataan Suomen alueellista koskemattomuutta. Rajaturvallisuuden ylläpito vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu tehokkaasti Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia.
  • Rajavartiolaitoksen tehtäviä ovat myös merellisen ympäristön suojelu, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus. 

Toimitusketjujen turvallisuuden ja tavaraturvallisuuden varmistaminen 

  • Tullin ensisijaisena tavoitteena toimitusketjun turvallisuuden varmistamisessa on vähentää turvauhkien toteutumisen mahdollisuutta ja todennäköisyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvinkin mittavia toimia, kuten lentoliikenteen turvatarkastuksia. Keskeisten viranomaisten (PTR) vastuulla on tämän lisäksi varautua ns. turvavälikohtauksiin ja turvauhkatilanteisiin.
  • Tavaraturvallisuuden ylläpitoon kuuluu myös turvauhkien havainnointi sekä tilanteisiin varautuminen ja reagointi mm. CBRNE-aineiden valvonnassa. Tällöin varaudutaan ja kehitetään valmiuksia ja kyvykkyyttä vastata kemiallisten (C), biologisten (B), radioaktiivisten (R), ydin- (N) ja räjähdeuhkien (E) torjuntaan.

Pelastustoimi

  • Aluehallintovirasto edistää ja arvioi toimialallaan paikallisten palvelujen toteutumista. Jokaiselle kuuluvat peruspalvelut Suomessa tuottavat pääosin kunnat. Aluehallintovirastot seuraavat ja arvioivat, miten kunnat pystyvät toteuttamaan tehtävänsä ja huolehtivat myös toimialallaan valvonnasta ja tarkastuksesta.

Hätäkeskustoiminta 

Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalvelut koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Hätäkeskukset ottavat vastaan pelastus-, poliisi-, sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvia hätäilmoituksia sekä muita ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia sekä välittävät ne edelleen auttaville eri viranomaisille

Lähteitä ja linkkejä

Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteko 20.5.2021:
https://intermin.fi/ministerio/sisaisen-turvallisuuden-selonteko

Sisäministeriö:
https://www.intermin.fi/

Poliisi:
https://www.poliisi.fi/

Rajavartiolaitos:
https://www.raja.fi/

Tulli:
https://tulli.fi/etusivu

Hätäkeskuslaitos:
https://112.fi/etusivu

Pelastustoimi:
https://www.pelastustoimi.fi/

SPEK:
https://www.spek.fi/