Varautuminen

Varautuminen: toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen sekä mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Varautumistoimenpiteitä mm.: valmiussuunnittelu, jatkuvuudenhallinta, etukäteisvalmistelut, koulutus ja valmiusharjoitukset.

  • Perusteena Valmiuslaki (1552/2011), Pelastuslaki (379/2011) ja muu erityislainsäädäntö
  • Tavoitteena turvata elintärkeät toiminnot oikeusvaltioperiaate huomioon ottaen
  • Varautumalla normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin yhteiskunnan toimijat varmistavat toimintakykynsä sekä normaalien että mahdollisesti uusien, tavanomaisesta poikkeavien tehtävien hoitamisen kaikissa tilanteissa

Lisää aiheesta

Riskiarvio varautumisen perustana

Varautuminen perustuu aina riskien arviointiin. Riskiarvio on tehtävä kattavasti kaikki uhkamallit huomioon ottaen. Uhkamalleja tarkennetaan uhka-arvioiden muutosten perusteella. Tämä edellyttää riskien jatkuvaa ja säännöllistä arviointia ja päivittämistä.

Uhkat voivat ilmetä itsenäisinä, samanaikaisina tai toistensa jatkumoina. Ne voivat olla yllättäviä, nopeita ja kestoltaan vaihtelevia. Ne voivat toteutua joko tarkoituksellisena toimintana tai ilman erityistä tarkoitusta. Uhkien syitä, lähteitä, täsmällisiä kohteita, tavoitteita, ilmenemisen laajuutta tai seurannaisvaikutuksia on vaikea ennustaa. Uhkien toteutumisen luotettava arviointi ei ole aina mahdollista.

Varautumisen johtaminen ja yhteensovittaminen

Varautumisesta huolehtiminen on osa kaikkien toimijoiden päivittäistä toimintaa. Johtosuhteet, organisaatiot ja vastuujako säilytetään normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa mahdollisimman muuttumattomina. Häiriötilanteissa toimintaa johtavat vastuulliset ja toimivaltaiset viranomaiset tai muut lainsäädännössä velvoitetut turvallisuustoimijat omien tehtäviensä ja toimivaltansa mukaisesti.

  • Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista johtaa, valvoo ja sovittaa yhteen Valtioneuvosto sekä toimivaltainen ministeriö hallinnonalallaan.
  • Varautumiseen ja toiminnan käynnistämiseen kukin toimivaltainen viranomainen käyttää laissa säädettyjä normaaliolojen toimivaltuuksia.
  • Turvallisuuskomitea avustaa valtioneuvostoa kokonaisturvallisuuden hallintaan tähtäävässä varautumisessa ja varautumisen yhteensovittamisessa.
  • Aluehallinto, kunnat sekä elinkeinoelämän yhteisöt ja järjestöt johtavat varautumisensa suunnittelua yhteistyössä̈ muiden viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa.