TURVALLISUUSPOLITIIKKA

Maailmanlaajuisesti vaikuttavia uhkia ja turvallisuushaasteita:

  • Yhteiskuntien kasvanut taloudellinen ja teknologinen riippuvuus energia-, vesi- ja elintarvikehuollosta sekä tiedonsiirron ja kuljetusten toimivuudesta.
  • Niukentuvien energiavarojen, erityisesti öljyn ja maakaasun, omistuksesta ja kuljetusreittien hallinnasta käytävä kamppailu.
  • Lähinnä ilmaston lämpenemisestä sekä voimistuneesta teollistumisesta ja kaupungistumisesta aiheutuva ympäristökatastrofien yleistyminen.
  • Siirtolaisuuden ja pakolaisuuden lisääntyminen.
  • Terrorismi.
  • Järjestäytyneen rikollisuuden harjoittama huume- ja ihmiskauppa sekä salakuljetus.
  • Alueelliset konfliktit ja paikalliset sodat, joissa syynä usein ovat etniset ja uskonnolliset konfliktit.
  • Joukkotuhoaseiden leviämisen uhka.

Monet uusista uhkista ja haasteista johtuvat väestön kasvusta, demokratiavajeesta ja puuttuvista ihmisoikeuksista sekä taloudellisen ja teknisen kehityksen epätasaisesta jakautumisesta.

Lisää aiheesta

Turvallisuuspolitiikka voidaan ymmärtää kattokäsitteeksi (taloksi), jonka toiminnat ovat ulkopolitiikka ja maanpuolustus (tai puolustuspolitiikka), ja perustan muodostaa yhteiskunta, jonka toiminnat on turvattava kaikissa oloissa.

Lähde: Pekka Visuri, Maailman muutos ja Suomi (WSOYpro), s. 266.

Lähteitä ja linkkejä

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016: https://vnk.fi/julkaisu?pubid=12501

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietintö valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta 2016: UaVM 9/2016 vp:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/UaVM_9+2016.aspx

Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017: https://www.defmin.fi/julkaisut_ja_asiakirjat/valtioneuvoston_puolustusselonteko_2017