Danmarks försvarspolitik

Grunden för försvarspolitiken: Nato-medlemskapet

  • Försvaret utvecklas som en del av Nato, som är utgångspunkten för Försvarsmaktens organisation, sammansättning och beredskap.
  • Danmark har deltagit i flera stridsoperationer och även lidit de största förlusterna av de nordiska länderna.

Försvarsbudget: 4,2 md EUR, ca. 1,5 % av BNP (2023)

Danmarks Nato-relation

Danmark är en grundande medlem av Nato. De danska villkoren för medlemskapet blev likadana som de norska. Enligt dessa godkänner Danmark inte permanenta Nato-baser eller kärnvapen på sitt territorium. Begränsningarna reglerade även Natos övningsverksamhet i Danmark, med undantag för de övningar som Danmark leder. Begränsningarna har inte berört USA:s militära verksamhet på Grönland.

Danmarks militära koppling till Nato är baserad på Natos år 1999 grundade multinationella nordöstra armékårens (MNCNE) högkvarter i Szczecin, Polen. Det bildades av Tyskland, Danmark och Polen. När de baltiska länderna gick med i Nato 2004 blev de involverade i MNCNE:s verksamhet. I staben soldater från 24 länder, inklusive Finland.

Två multinationella divisionsledningsstafflar är underställda armékåren nordost, en i Elblag, Polen och den andra i Ādaž, Lettland. Den senare är danskledd och omfattar en dansk och en lettisk brigad. Delar av divisionshögkvarteret är i fredstid i Slagelse, Danmark. Idag organiseras den danska arméns övningar helt i Lettland och Estland.

Den multinationella divisionen i Lettland ansvarar för genomförandet av Natos förstärkta närvaro (EFP) i Estland och Lettland, som svar på Rysslands attack mot Ukraina. Danmarks bidrag till att stödja EFP-försvaret i Estland är ett mekaniserat kompani med 200 soldater, som en del av en brittiskledd bataljonsstridsgrupp. Den kanadensiskt ledda multinationella bataljonsstridsgruppen i Lettland inkluderar högst 750 danska soldater (2023).

Totalförsvaret

Med totalförsvaret menar man samhällets gemensamma beredskap att svara på katastrofer och olyckor. Beredskapen består av försvarsmaktens, hemvärnstruppernas, polisens, räddningsväsendets och frivilligorganisationers personal och material.

Den danska försvarsmakten uppfattas ha nationella uppdrag i hemlandet specifikt genom totalförsvaret. Speciellt den maritima säkerheten framhävs. Marinens fartyg och luftvapnets flygplan deltar i övervakningen av utsläpp till havs och vid behov bekämpningen av dessa. Försvarsmaktens helikoptrar har en viktig roll i att stöda polisen, bland annat med att leta efter försvunna eller genom lufttransportuppdrag, där speciellt evakueringar till havs ses som särskilt viktiga räddningsuppdrag.