Försvarsmaktens ledning och sammansättning

Republikens president är överbefälhavare för försvarsmakten.

Försvarsmakten leds av kommendören för försvarsmakten med följande underlydande:

 • Huvudstabens chef
 • Kommendör för armén
 • Kommendör för marinen
 • Kommendör för flygvapnet
 • Rektor för Försvarshögskolan

Tilläggsinformation

I egenskap av överbefälhavare för försvarsmakten beslutar presidenten om a) de centrala grunderna för det militära försvaret, b) om betydande ändringar i den militära försvarsberedskapen, c) om principerna för det militära försvaret och d) om andra vittsyftande eller principiellt viktiga militära frågor.

Administrativt lyder försvarsmakten under försvarsministeriet. Försvarsministern besluter om uppställning och nedläggning av truppförband samt om andra samhälleligt betydande frågor.

Kommendören för försvarsmakten leder försvarsmakten. Direkt underställda kommendören är huvudstabens chef och kommendörerna för försvarsgrenarna. Också rektorn för Försvarshögskolan är direkt underställd kommendören för försvarsmakten. Huvudstaben är försvarsmaktens ledningsstab och ett centralt ämbetsverk underställt försvarsministeriet.

Försvarsmaktens fredstida organisation:

Inrättningar som är underställda huvudstaben:

 • Försvarsmaktens ledningscentral
 • Försvarsmaktens servicecenter
 • Försvarsmaktens underrättelsetjänst
 • Försvarsmaktens forskningsanstalt
 • Försvarsmaktens logistikverk
 • Centret för militärmedicin

Försvarsmakten har under fredstiden cirka 1 000 anställda i hemlandet. Av dessa är ungefär en tredjedel civilpersoner eller personer med civil utbildning. I försvarsmakten arbetar ungefär 2 200 kvinnor varav ungefär 1 900 innehar civila positioner och resten har militära positioner.

Försvarsmakten utbildar årligen cirka 22 000 värnpliktiga.

Försvarsmakten upprätthåller och utvecklar militär beredskap under alla förhållanden. Under normala förhållanden är Försvarsmaktens viktigaste uppgift att utveckla och upprätthålla prestationsförmågorna, vilket omfattar planering, anskaffning, underhåll och avskrivning av vapensystem och övriga prestationsförmågor, samt att producera trupper som använder dessa.

Källor och länkar

Försvarsmakten:
https://puolustusvoimat.fi/sv/om-oss

Försvarsministeriet:
https://www.defmin.fi/sv

Statsrådets försvarspolitiska redogörelse 2017:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-372-9