Försvarsprincipen

Centrala principer för försvarsstriden

  • Samhällets vitala funktioner säkerställs och skyddas för angriparens påverkan
  • Ur försvarets synpunkt viktiga objekt och funktioner skyddas och angriparen förhindras att ta dessa områden i besittning
  • Viktiga områden för den egna verksamheten hålls under egen kontroll i alla situationer
  • Anfallet slås tillbaka och angriparen besegras genom försvarsmaktens samlade operationer.

Tilläggsinformation

Skärmdump av Youtube video Taistelukenttä 2020

Att upprätthålla försvarsberedskap och avvärja attacker

Under normala omständigheter övervakas rikets territorium, eventuella territoriella överträdelser förhindras och beredskap upprätthålls för att förbättra effektiviteten i verksamheten och öka försvarsberedskapen. Hanteringen av en kris utanför Finlands territorium kan ske genom att skicka trupper till en internationell militär krishanteringsoperation.

Vid störningssituationer ökar försvarsmakten sin beredskap, intensifierar övervakningen, skyddar objekt och ger vid behov handräckning till andra myndigheter.

I en militär hotsituation höjer försvarsmakten sin beredskap med hjälp av ökade befogenheter och tilläggsresurser samt förbereder sig på att ställa upp trupper enligt situationens krav. Målsättningen är att som en del i den säkerhetspolitiska helheten skapa en situationsanpassad preventiv tröskel mot användning av eller hot med militär makt.

Avvärjningen av angrepp på Finland bygger på operativa, territoriella och lokala trupper samt försvarsmaktsgemensamma prestationsförmågor som stöds med hela samhällets resurser. Försvarsberedskapen och kraftanvändningen regleras i enlighet med hotet och beaktande den egna verksamheten.

Samhällets vitala funktioner säkras och betydelsefulla objekt och funktioner för den militära verksamheten skyddas i samarbete med andra myndigheter. Angriparens åtkomst till områden som är viktiga för rikets verksamhet och dess påverkan av vitala funktioner förhindras.

Områden och objekt som är viktiga för den egna verksamheten hålls under alla omständigheter genom arméns försvarsstrid. Med Luftförsvaret förnekas angriparens luftherravälde och skyddas samhällets vitala funktioner samt de egna trupperna. Sjöfartsförsvarets uppgift är att bekämpa attacker från havsområdet och att säkra rikets maritima förbindelser. Attackerna avvärjs och angriparen besegras vid behov genom försvarsmaktens gemensamma operationer.

Källor och länkar