Reglering av beredskap

Förbättra och höja beredskapen

När man talar om regleringen av försvarsmaktens beredskap används termerna effektivering av beredskapen och höjning av beredskapen. Vid effektivering av beredskapen är det frågan om åtgärder för att reglera försvarsmaktens beredskap, vilka man vidtar med försvarsmaktens eget beslut, med försvarsmaktens egna resurser och huvudsakligen med de befogenheter som gäller under normala förhållanden. Vid höjning av beredskapen är det frågan om åtgärder för att reglera försvarsmaktens beredskap, vilka sammanhänger med hotet om ett militärt angrepp och vilka inleds i enlighet med beslut av statsledningen och order av kommendören för försvarsmakten.

När situationen kräver det kan försvarsmakten effektivera sin beredskap med egna interna åtgärder när det gäller bl.a. spaning, övervakning och skydd av objekt. När beredskapen höjs kan reservister kallas till repetitionsövningar eller extra tjänstgöring. Det eftersträvas att beredskapen ska höjas flexibelt så att till tjänstgöring kallas de trupper som behövs i en viss situation.

Tilläggsinformation

Med arméns beredskapsavdelningar och beredskapsenheter, som omedelbart kan fås i användning, besvaras krävande handräckningsuppdrag i en snabb lägesutveckling, skyddande av försvarsmaktens egna och samhällets kritiska objekt samt hot om att militära maktmedel kommer att användas.

För att kunna avvärja hot som uppstår snabbt har försvarsmakten till sitt förfogande beredskapstrupper:

  • Beredskapsavdelningar, som används i huvudsak under normala förhållanden i krävande störningssituationer och även för uppgifter inom det militära försvaret
  • Beredskapsenheter, som används i huvudsak till militärt försvar, men kan också användas för att besvara handräkningsuppgifter
  • Trupper för omedelbar beredskap, med vilka man strävar i första hand att förhindra att en situation skärps så att militära maktmedel används mot Finland. Med trupperna kan man inleda avvärjningen av angrepp

Funktionsförmågan i en utdragen krissituation säkerställs med att förstärka de redan uppställda trupperna med kompletteringstrupper.

Värnpliktiga inom reserven kan inför ett militärt hot vid behov kallas in på repetitionsövningar.

Källor och länkar

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen:
https://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2016/20160044.pdf

Värnpliktslag, §32:
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20071438

Statsrådets försvarspolitiska redogörelse 2017, s. 19:
https://www.defmin.fi/files/3684/JO6_2017_Statsradets_forsvarpolitiska_redogorelse_ruotsi_PLM.pdf

Lag om försvarsmakten, lagstadgade uppgifter:
https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070551