Värnplikt

Allmän skyldighet att försvara landet

Grundlagen: ” Varje finsk medborgare är skyldig att delta i fosterlandets försvar eller att bistå försvaret på det sätt som bestäms i lag.”

Värnpliktslagen: ” Varje manlig finsk medborgare är värnpliktig från ingången av det år när han fyller 18 år till utgången av det år när han fyller 60 år.”

Tilläggsinformation

De värnpliktigas tjänstgöringstider

Enligt lagen är varje manlig finsk medborgare värnpliktig från ingången av det år när han fyller 18 år till utgången av det år när han fyller 60 år. Fullgörandet av värnplikten omfattar beväringstjänst, repetitionsövning, extra tjänstgöring och tjänstgöring under mobilisering samt deltagande i uppbåd och besiktning av tjänstedugligheten.

En kvinna kan sedan 1995 på ansökan antas till sådan frivillig militärtjänst som motsvarar beväringstjänsten. För tillträde till tjänsten krävs finskt medborgarskap, en minimiålder på 18 år och högst 29 år samt lämplighet för militär utbildning för hälsostatus och andra personliga egenskaper. Cirka 350 kvinnor utför årligen frivillig militärtjänst för kvinnor.

Beväringstjänsten utförs normalt inom tre år efter uppbådet vid 19–21 års ålder. Värnpliktiga kan ansöka om uppskov för inledande av tjänst till exempel av studieskäl. Tjänsten måste dock fullgöras inom det år den värnpliktige fyller 30 år.

Inom armén, marinen och flygvapnet sker inryckning i två kontingenter per år i januari och juli.

Utbildningstiderna för beväringstjänsten är 165, 255 eller 347 dagar.

  • 347 dagar gäller för dem som ska utbildas till officerare och underofficerare samt för sådana specialuppgifter inom manskapet som ställer de högsta kraven.
  • 255 dagar gäller för dem som ska utbildas för sådana uppgifter inom manskapet som förutsätter speciella färdigheter,
  • 165 dagar gäller för dem som ska utbildas för uppgifter inom manskapet,

Under beväringstiden utbildas och övas de värnpliktiga för militära försvarsuppgifter. Denna utbildning utgör grund för att skapa de trupper som behövs i händelse av krig. Det här förutsätter allmän värnplikt och att alla värnpliktiga utbildas till krigstida uppgifter enligt sin förmåga och fallenhet.

Källor och länkar