Utbildning av värnpliktiga

 • Utbildningen av värnpliktiga består av beväringsutbildning och reservistutbildning.
 • Årligen utbildas cirka 20 000 beväringar, ungefär 2/3 av årsklassen
 • Ledarskapsutbildning förmedlas till cirka 7 000 beväringar per kontingent
 • Försvarsmakten utbildade nästan 20 000 reservister (över 110 000 utbildningsdagar) under 2019
 • Försvarsutbildningsföreningen utbildade över 6 100 reservister (över 13 000 utbildningsdagar) under 2019

Tilläggsinformation

Utbildning av värnpliktiga

I fredstid är utbildning den mest synliga av försvarsmaktens lagstadgade uppgifter. Det militära utbildningsuppdraget ingår en skyldighet att främja medborgarnas försvarsvilja och fysiska kondition. Utbildningen skapar stridskunniga, motiverade och försvarsvilliga krigstida styrkor och utgör således grund för alla uppdrag och tjänar därmed fortlöpande beredskapen. Effektiv utbildning stärker det nationella försvarets trovärdighet och bidrar till att förebygga krig. Utbildningen är krävande på grund av att den militära verksamheten och stridsförhållandena är svåra och farliga. De som utbildas måste lära sig att fungera effektivt både som individer och som grupp och samtidigt lära sig att undvika egna förluster i alla situationer.

Utbildningen är indelad i beväringsutbildning och reservistutbildning som sker i samband med repetitionsövningar. Årligen utför cirka 20 000 värnpliktiga sin beväringstjänst. I repetitionsövningar deltar årligen cirka 20 000 reservister. Enligt lagen börjar värnpliktstiden vid ingången av det år då den värnpliktige fyller 18 år och fortsätter till utgången av det år då han fyller 60 år. Beväringstjänsten utförs normalt inom tre år efter uppbådet vid 19–21 års ålder. Ungefär 2/3 av åldersklassen män utför beväringstjänsten.

Beväringsutbildningens tidsindelning mera detaljerat

Inryckning i tjänst sker två gånger årligen, i januari och i juli. Chefer och manskap inom specialuppgifter tjänstgör 347 dagar.  Manskap som utbildas för uppgifter som kräver speciella färdigheter tjänstgör 255 dagar. De som utbildas för manskapsuppgifter tjänstgör 165 dagar. Cirka 7 000 beväringar ur varje kontingent får ledarskapsutbildning, det vill säga närmare en tredjedel av åldersgruppen.

Frivillig militärtjänst för kvinnor utförs tillsammans med män i enlighet med samma principer och rollfördelningen är den samma för kvinnor och män. Under 2019 hemförlovade försvarsmakten 859 kvinnor som utfört sin frivilliga militärtjänst – det högsta antalet hittills.

Enligt lagen är officerare och underofficerare skyldiga att delta i repetitionsövningar i 200 dagar, specialutbildat manskap i 150 dagar och manskap i 80 dagar. Kvinnor som har fullgjort beväringstjänst omfattas av samma bestämmelser som gäller män i värnpliktslagen. Kvinnorna placeras på krigstida uppgifter på basis av sin utbildning och beordras på repetitionsövningar på samma grunder som män.

Programmet Utbildning 2020

Med programmet Utbildning 2020 utvecklas genomgående uppbådssystemet, tjänstgöringsvalet, utbildningssystemet samt utbildningsmetoderna. Man strävar efter att utveckla de värnpliktigas utbildningsväg från uppbådspliktig till reservist så att den blir så smidig som möjligt. De områden som ska utvecklas är:

 1. Uppbåd och tjänstgöringsval

Digitaliseringen används för att hjälpa till med informationsflödet. E-tjänster kommer att vara tillgängliga för alla värnpliktiga.

 1. Moderna träningsmetoder
 • Simulering, webbaserad och virtuell utbildning blir en naturlig del av de värnpliktigas utbildning.
 • Utbildningen formas om så att den består moduler – detta stöder preciseringen av delmålsättningarna och bidrar till en jämnare utbildningskvalitet. Antalet förflyttningar och väntetiderna kan minskas.
 • Målsättningarna för kunnandet styr genomförandet av utbildningen. Utbildarens roll som coach betonas. Genom utbildningen stöds den övergripande funktionsförmågan, som indelas i fysisk, psykisk, social och etisk förmåga.

 

 1. Utbildningssystem
 • Utbildningstiderna utgår från målsättningarna för kunnandet.
 • Utbildningssystemets verkningar utvärderas systematiskt – delområden är inlärningsresultat, tidsmässig effektivitet, kostnadseffektivitet, optimal användning av resurser och utrymmen.
 • Utbildningen av beredskapstrupper utvecklas.
 • Utbildningssystemet för reserven utvecklas. I fortsättningen kommer de elektroniska tjänsterna också att tillgodose reservisternas behov.
 • Den krävande övningsverksamheten effektiveras. Målsättningsnivån förbli hög och utbildningen är mera helhetsinriktad än tidigare.

Källor och länkar