Internationellt försvarssamarbete

Samarbetsmål

  • Internationellt politiskt stöd för den egna verksamheten
  • Utveckling av militära samverkansförmåga som behövs vid att ge och ta emot hjälp
  • Uppnå kostnadseffektivitet i materialanskaffningarna
  • Förstärka försörjningsberedskapen
  • Öppna möjligheter för industriellt samarbete och forsknings- och teknologisamarbete

Tilläggsinformation

Enligt försvarsministeriet är syftet med det internationella försvarspolitiska nätverkandet att säkerställa försvarsförmågan med de parter som är beredda att tillsammans utveckla och använda sina kapaciteter. Internationellt nätverkande gör det möjligt att både få internationellt politiskt stöd och uppnå den militära kompatibilitet som behövs för att bistånd ska kunna ges och tas emot. Internationellt nätverkande utvecklar också kostnadseffektiviteten och försörjningsberedskapen i fråga om materielupphandling samt möjligheterna till industriellt samarbete och forsknings- och teknologisamarbete.

Med samarbetet eftersträvas att dubbelt arbete ska kunna undvikas och synergifördelar åstadkommas. Det här kan ge teknologiska och ekonomiska fördelar. I försvarssamarbetet ingår internationellt samarbete inom utbildning och övningsverksamhet. Det internationella samarbetet kan på sikt leda till utveckling och användning av gemensamma förmågor.

Det internationella materielsamarbetet omfattar materialets hela livscykel och inbegriper bilaterala och multilaterala samarbetsformer. Det bilaterala samarbetet grundar sig på MoU-handlingar (samförståndsavtal, Memorandum of Understanding) som har ingåtts med olika länder. Samarbete idkas på områdena forskning, utveckling, produktion, underhåll, kvalitetssäkring och upphandling samt vid gemensam upphandling och underhåll. Genom samarbetet strävar man efter att skapa förutsättningar för militär försörjningsberedskap i undantagsförhållanden.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott ger riktlinjerna för finskt deltagande i internationellt utbildnings- och övningssamarbete. Försvarsministern fastställer försvarsmaktens övningsplan. Riksdagen informeras i ärendet.