Internationellt militärt krishanteringssamarbete

Målen för krishanteringssamarbetet

  • Förstärka Finlands säkerhetsmiljö och nationella säkerhet
  • Stödja krisområdenas egna säkerhetsstrukturer och rättsstatsutveckling samt utbilda säkerhetsaktörer
  • Exportera expertis inom militär krishanteringsutbildning

Tilläggsinformation

Att delta i internationell krishantering är en del av Finlands aktiva utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Finland deltar i internationell krishanteringsverksamhet som leds av FN, EU, Nato, OSSE och andra internationella koalitioner.

Försvarsministeriet svarar för den politiska beredningen, styrningen och övervakningen av deltagandet i militär krishantering samt för anskaffningen av resurser till den del som uppgifterna inte hör till utrikesministeriets ansvarsområde. Försvarsmakten svarar för den praktiska beredningen och verkställigheten av krishanteringsverksamheten. Deltagandet i krishanteringsoperationer finansieras med ett separat anslag som beviljas under utrikes- och försvarsministeriernas huvudtitlar.

Deltagande i en ny insats förutsätter alltid ett separat nationellt beslut. Beslut om deltagande fattas i allmänhet av republikens president utifrån statsrådets förslag. Om det gäller ett militärt särskilt krävande krishanteringsuppdrag eller ett uppdrag som inte baserar sig på bemyndigande av FN:s säkerhetsråd, ska statsrådet höra riksdagen genom att förelägga den en redogörelse i saken.

I militär krishantering används i huvudsak samma resurser som har reserverats för det nationella försvaret. På detta sätt kan man samla värdefull erfarenhet av krishanteringsverksamheten.