Internationellt försvarssamarbete

Samarbetets målsättningar:

  • utveckling av militära samverkansförmåga som behövs vid att ge och ta emot hjälp
  • uppnå kostnadseffektivitet i materialanskaffningarna
  • förstärka försörjningsberedskapen
  • möjligheter för industriellt samarbete och forsknings- och teknologisamarbete
  • bilateralt samarbete

KUVITUS!!

Enligt försvarsministeriet är syftet med det internationella försvarspolitiska nätverksbildandet att säkerställa försvarsförmågan med de parter som är beredda att tillsammans utveckla och använda sina kapaciteter. Internationellt nätverkande gör det möjligt att både få internationellt politiskt stöd och uppnå den militära kompatibilitet som behövs för att bistånd ska kunna ges och tas emot. Internationellt nätverkande utvecklar också kostnadseffektiviteten och försörjningsberedskapen i fråga om materielupphandling samt möjligheterna till industriellt samarbete och forsknings- och teknologisamarbete.

Med samarbetet eftersträvas att överlappande arbete ska kunna undvikas och synergifördelar åstadkommas. Då kan teknologiska och ekonomiska fördelar uppnås. I försvarssamarbetet ingår också internationell utbildnings och övningsverksamhet.

Det internationella materielsamarbetet grundar sig på mellanstatliga avtal på olika nivåer. Samarbete idkas inom forskning, utveckling, produktion, underhåll, kvalitetssäkring och upphandling samt vid gemensam upphandling och underhåll. Genom samarbetet strävar man efter att skapa förutsättningar för militär försörjningsberedskap i undantagsförhållanden.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott ger riktlinjerna för finskt deltagande i internationellt utbildnings- och övningssamarbete. Riksdagen bör informeras i ärendet.

Försvarsmaterielsamarbetet mellan de nordiska länderna har under årens lopp utvidgats och fördjupats.

Intern länk till: Europeiska Nato-allierade/Nordiskt försvarssamarbete

Finland har åratals erfarenhet av bilateralt försvarssamarbete med Sverige och praktiska arrangemang i anslutning till det så som soldaters verksamhet på den andra partens område, som reglerats med avtal.

Finland avtalar om arrangemangen i det bilaterala samarbetet med USA med det s.k. DCA-avtalet (Defence Cooperation Agreement). Avsikten är att med det komplettera Finlands Natomedlemskap. USA har slutit DCA avtal med flera Natoländer.