Territorialövervakning

Territorialövervakningens syfte

  • Förhindra, uppdaga och klarlägga territorieförseelser och territoriekränkningar vid Finlands gränser
  • Förhindra på andra håll i Finland verksamhet som äventyrar rikets militära säkerhet

Tilläggsinformation

En stats suveränitet omfattar dess territoriella integritet. Finlands territoriella integritet övervakas kontinuerligt. Den territoriella integriteten skyddas vid behov med maktmedel. På landområden kallas verksamheten markövervakning. I marina områden är verksamheten sjöbevakning eller sjöövervakning och övervakningen av luftrummet kallas luftbevakning.

Territorialövervakningsmyndigheter är militär-, gränsbevaknings-, polis- och tullmyndigheterna samt Transport- och inom sitt verksamhetsområde. Försvarsministeriet är den högsta tillståndsmyndigheten i ärenden som omfattas av territorialövervakningslagen. Försvarsministeriet beslutar om användningen av militära maktmedel för att trygga den territoriella integriteten samt styr försvarsmaktens territorialövervakningsmyndigheter. Förundersökningen av misstänkta kränkningar av den territoriella integriteten tillkommer gränsbevakningsväsendet.