Europeiska utmaningar för säkerhetspolitiken

  • EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik är ännu i sin linda
  • EU:s krishanteringsförmåga och försvarssamarbete är svaga bland annat som en följd av Brexit
  • Många EU-länder har en svag militär kapacitet och en bristfällig kristålighet
  • Problemen i det transatlantiska förhållandet
  • Dåligt förhållande mellan EU och Ryssland
  • Kinas växande inflytande
  • Bristande förmåga att möta nya säkerhetshot
  • Återspegling av problemen i säkerhetssituationen i Mellanöstern och Afrika
  • Beroendeförhållandet av importerad energi (Ryssland, Mellanöstern)