Internationellt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

Målsättning

 • Stabilare, mer förutsägbar och säkrare värld
 • Bevarande av fred, stödande av de mänskliga rättigheterna och utveckling av samhällen
 • Förstärkning av den regionala säkerheten
 • Förstärkning av den egna säkerheten och försvaret

Former för samarbetet

 • Medverka i utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete
 • Samarbeta inom ramen för Natos partnerskapsprogram
 • Delta i konfliktförebyggande, fredsskapande och fredsbyggande operationer
 • Delta i internationell militär och civil krishantering och i samarbeten mot terrorism
 • Delta i utrikes- och säkerhetspolitiskt samt försvarsrelaterat samarbete med USA
 • Säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete med de nordiska länderna
 • Bilateralt försvarssamarbete mellan Finland och Sverige
 • Säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete med de baltiska staterna

Tilläggsinformation

Finland har deltagit i FN-ledda fredsbevarande operationer sedan 1956. Under 1990-talet har verksamheten utvidgats till att omfatta andra internationella krishanteringsuppgifter och även sådana operationer som leds av andra än FN.

Hörnstenen i EU:s försvarssamarbete är EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP), som är en del av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) och unionens yttre förbindelser. Karaktären på EU:s försvarssamarbete har under de senaste åren förändrats som följd av förändringar i säkerhetsmiljön.  EU-fördraget innehåller en klausul om ömsesidigt bistånd som förutsätter beredskap av medlemsländerna att ge varandra konkret stöd och stöder deras insatser för att förebygga hot.

Viktiga frågor för Finland inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik är bland annat utvecklingen av snabbinsatsstyrkor och en effektivering av samarbetet gällande prestationsförmåga. Med hjälp av samarbete inom förmågeutvecklingen kan man undvika dubblering och anskaffning av ineffektiv försvarsteknologi. Finland medverkar i centrala samarbetsprojekt såsom det permanenta strukturerade samarbetet (Permanent Structured Cooperation, PESCO), den koordinerade försvarsöversynen (Coordinated Annual Review on Defence, CARD) och den europeiska försvarsfonden (European Defence Fund, EUF).  EU kan också bidra till försörjningstryggheten genom att harmonisera marknaden för försvarsindustrin. Finland har deltagit i nästan alla EU:s krishanteringsinsatser. Försvarsmakten deltar också i Europeiska försvarsbyråns (EDA) projekt.

Finland har samarbetat med Nato sedan 1994, då Finland anslöt sig till Natos Partnerskap för fred (Partnership for Peace, PfP). Sedan 2015 har Finland deltagit i Natos utvidgade kompanjonsskapssamarbete (Enhanced Opportunities Program, EOP).  Natosamarbetet hjälper Finland att upprätthålla och utveckla det nationella försvaret, försvarskapaciteten och den goda interoperabiliteten, bland annat genom att delta i ett brett spektrum av Natoövningar, utbildningsverksamhet och krishanteringsinsatser.

De militära prioriteringarna i Finlands Natosamarbete är Natos utbildnings- och övningsverksamhet samt informationsutbyte och utveckling av gemensam situationsmedvetenhet. Fokus för tränings- och träningssamarbetet ligger på krävande övningar. Finland deltar årligen i cirka 200 utbildningsevenemang och 15–20 övningar. Finland främjar informationsutbyte om förändringar i säkerhetsmiljön och den militära beredskapen med Nato. Finland deltar också i Natoledda operationer i Kosovo (KFOR) och Irak (NMI:s utbildningsuppdrag).

Nordiskt försvarssamarbete (Nordic Defence Cooperation NORDEFCO) eftersträvar militär interoperabilitet och därigenom en tätare samverkan inom utbildning, materialanskaffning och krishanteringsoperationer. Ett av de viktigaste målen är också att utveckla strategisk och operativ interoperabilitet mellan de nordiska länderna för händelse av kris och konflikt.

Länken till Nordiskt försvarssamarbete

Det bilaterala försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige har under de senaste åren intensifierats. Finland ställer på förhand inga begränsningar på en fördjupning av samarbetet med Sverige.

Länken till Försvarssamarbete mellan Finland och Sverige

Källor och länkar

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse 2020:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-884-7

Försvarsministeriet:
https://www.defmin.fi/sv/ansvarsomraden/internationellt_forsvarssamarbete#fcc82e43

Lagen om militär krishantering 211/2006:
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2006/20060211