Utrikes- och säkerhetspolitikens mål och innehåll

Målet för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att stärka Finlands internationella ställning, trygga statens självständighet och territoriella integritet, stärka Finlands säkerhet och välfärd samt upprätthålla ett välfungerande samhälle. Ett viktigt mål för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att om säkerheten i våra närområden eller på annat håll i Europa är hotad, kan Finland som medlem i EU inte hålla sig utanför.

Utrikes- och säkerhetspolitikens mål och innehåll

  • Trygga statens självständighet och territoriella integritet
  • Stärka Finlands internationella ställning
  • Stärka Finlands säkerhet och välfärd
  • Upprätthålla ett välfungerande samhälle

Säkerhetspolitikens syfte: Genom nationella åtgärder och internationellt samarbete förhindra uppkomsten av väpnade konflikter och situationer som äventyrar Finlands säkerhet eller samhällets funktionsförmåga eller att Finland hamnar i en militär konflikt.

Tilläggsinformation

Begreppet säkerhet på nationell nivå innefattar landets yttre och inre säkerhet. Det breda säkerhetsbegreppet omfattar därtill social, ekonomisk och klimatdimension samt en dimension som anknyter till medborgarnas säkerhet och välfärd.

Säkerhetspolitiken inkluderar element från försvarspolitik och nationellt försvar, utrikespolitik, ekonomisk politik och samhällspolitik (t.ex. frågor kring inre säkerhet).

Säkerhetspolitik kan också förstås som ett takbegrepp som förenar utrikespolitik och försvar (eller försvarspolitik) på en grund som består av det samhälle som skall tryggas.

Regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse 2020 omfattar hela utrikes- och säkerhetspolitiken. Regeringen kommer också att avge en särskild försvarspolitisk redogörelse (den senaste utkom 2017) som ger grund för att förverkliga den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsens principbeslut.

Enligt den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen 2020 har Finlands utrikes- och säkerhetspolitik som mål att stärka Finlands internationella ställning, trygga statens självständighet och territoriella integritet, stärka Finlands säkerhet och välfärd samt upprätthålla ett välfungerande samhälle.

Genom nationella åtgärder och internationellt samarbete förebyggs uppkomsten av beväpnade konflikter och situationer som kan hota Finlands säkerhet och samhällets funktionsförmåga samt risken att Finland blir indragen i en militär konflikt. Finland deltar i internationellt samarbete för att trygga fred och mänskliga rättigheter samt för att utveckla samhällen. Målet är en stabilare, mer förutsägbar och säker värld.

Enligt redogörelsen är tyngdpunkterna för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik följande (OBS! Finland blev medlem i Nato den 4 april 2023):

  • Främja samarbetet inom utrikes- och säkerhetspolitikens område, vilket omfattar förstärkning av EU:s handlingsförmåga och samstämmighet, fördjupning av samarbetet med Sverige, utveckling av partnerskapet med Nato, bilaterala förhållanden speciellt med Förenta staterna, Ryssland, Kina samt förstärkning av samhällets kristålighet.
  • Förstärka det multilaterala samarbetet, vilket omfattar stöd till ett regelbaserat internationellt system, stöd till FN-systemet, förstärkning av en öppen och rättvis handel, utnyttjande av digitaliseringens möjligheter och betoning av det arktiska samarbetet.
  • Bära globalt ansvar genom att framhålla vikten av mänskliga rättigheter, stävjande av klimatförändringar, stärkande av den globala hälsosäkerheten, främjande av hållbar utveckling inom utrikes- och säkerhetspolitiken samt påverkan av orsakerna till global migration.
  • Bygga fred, vilket omfattar förstärkning av Finlands fredsmedlingskompetens, deltagande i internationell krishantering samt förstärkning av fördragssystemet systemet för vapenkontroll och nedrustning.

Källor och länkar

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse 2020:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-884-7

Statsrådets försvarspolitiska redogörelse 2017
https://www.defmin.fi/files/3684/JO6_2017_Statsradets_forsvarpolitiska_redogorelse_ruotsi_PLM.pdf

Pekka Visuri, Maailman muutos ja Suomi.  WSOYpro 2011.