Utrikespolitikens ledning

 • Republikens president leder Finlands utrikespolitik i samverkan med statsrådet
 • Riksdagen godkänner internationella avtal och förpliktelser
 • Presidenten besluter om krig och fred med riksdagens samtycke
 • Statsrådet svarar för den nationella beredningen av beslut som Europeiska unionen fattar
 • Riksdagen deltar i den nationella beredningen av beslut som Europeiska unionen fattar

Tilläggsinformation

Enligt grundlagens 8 kap. 93 § leds Finlands utrikespolitik av republikens president i samverkan med statsrådet. Riksdagen godkänner dock internationella förpliktelser och uppsägningar av dem samt beslutar om ikraftträdande av internationella förpliktelser till den del så anges i denna grundlag. Om krig och fred beslutar presidenten med riksdagens samtycke. Statsrådet svarar för den nationella beredningen av beslut som fattas i Europeiska unionen och beslutar om Finlands åtgärder som hänför sig till dem, om inte beslutet kräver godkännande av riksdagen. Riksdagen deltar i den nationella beredningen av beslut som fattas i Europeiska unionen.

Den utrikes- och säkerhetspolitiska ledningens och aktörernas uppgift är att säkerställa Finlands handlingsförmåga i alla situationer, också då det internationella systemet genomgår förändringar. De centrala aktörerna inom utrikes- och säkerhetspolitiken är:

 • Republikens president leder utrikes- och säkerhetspolitiken i samverkan med statsrådet. Statsministern har det primära ansvaret för beredningen av EU-ärenden. Grundlagen definierar behörighetsgrunderna.
 • Regeringens centrala aktörer inom utrikes- och säkerhetspolitiken är utrikesministern och försvarsministern och även inrikesministern, eftersom frågeställningarna kring yttre och inre säkerhet är alltmer sammankopplade.
 • Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet (UTVA, fi.) är ett statsrådsutskott som bereder utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.
 • Utrikesministeriet och försvarsministeriet bereder och verkställer Finlands utrikes-, säkerhets, och försvarspolitik.
 • Riksdagen svarar för stiftningen av lagar som berör de internationella förhållandena samt övervakar verkställandet av utrikes- och säkerhetspolitiken. Utrikesutskottet bereder de internationella ärenden som riksdagen behandlar, stora utskottet behandlar EU-ärenden och försvarsutskottet försvarspolitiska frågor.
 • EU-medlemskapet har för de olika förvaltningsområdena inneburit ett utvidgat ansvar att handha det internationella samarbetet inom sitt eget område.

Källor och länkar

Grundlagen, kapitel 8, internationella förhållanden, paragraf 93:
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1999/19990731

Republikens president:
https://www.presidentti.fi/sv/

Utrikesministeriet:
https://um.fi/utrikespolitik-och-sakerhetspolitik

Finland och EU:
https://eurooppatiedotus.fi/sv/eus-utrikespolitik/1513-2/