Nationell riskbedömning 2019

I sammanställningen har utnyttjats olika aktörers riskanalyser, motsvarande dokument och processer. Den nationella riskbedömningen är en sammanfattning av olika aktörers egna riskbedömningar. Olika förvaltningsområden har valt ut i sin egen planering sådana hotmodeller och störningssituationer som påverkar samhällets vitala funktioner nationellt.

 • Huvudansvarigt ministerium svarar för beaktandet av egna hotmodeller och störningssituationer. Av dessa sammanställs den nationella riskbedömningen.
 • För hotmodellernas och störningssituationernas del bedömdes trender med avseende på sannolikheten för att hotet eller störningen ska inträffa. I konsekvensanalysen bedömde man om hotmodellerna och störningssituationerna har direkt eller indirekt inverkan på samhällets vitala funktioner.
 • EU-direktiven och nationella riskbedömningar från andra länder används också vid utarbetandet av den nationella riskbedömningen.
 • Regionala riskbedömningar har utarbetats tväradministrativt. I arbetet har regionens kommuner, myndigheter, näringsliv och organisationer i regionen varit representerade

Tilläggsinformation

Hotmodeller (Nationell riskbedömning 2019)

 • Störningar i el-kraftförsörjningen
 • Störningar telekommunikation, informationssystem, cyberhot
 • Störningar i transportlogistiken
 • Störningar i kommunaltekniken
 • Störningar i livsmedelsförsörjningen
 • Störningar i finans- och betalningssystemet
 • Störningar i den offentliga ekonomin
 • Störningar i befolkningens hälsa och välfärd
 • Störningar i vattenförsörjningen
 • Storolyckor, extrema naturfenomen och miljöhot
 • Terrorism och annan verksamhet som äventyrar samhällsordningen
 • Störningar i gränssäkerheten
 • politiska, ekonomiska och militära påtryckningar samt
 • Användning av militära maktmedel