Att trygga försörjningsberedskapen

Med försörjningsberedskap avses tryggande av befolkningens utkomst, landets näringsliv och sådan väsentlig produktion, service och infrastruktur som är nödvändig för landets försvar i situationer med allvarliga störningar och i undantagsförhållanden.

  • En välfungerande internationell marknad, diversifierad industriell och annan produktionsmässig bas, stabil offentlig ekonomi och konkurrenskraftig samhällsekonomi utgör utgångspunkterna för den nationella försörjningsberedskapen.
  • Tryggandet av försörjningsberedskapen stöder sig på välfungerande internationella politiska, ekonomiska och tekniska förbindelser samt på deras fortbestånd.
  • Avvärjandet av och anpassningen till klimatförändringen beaktas vid utvecklingen av försörjningsberedskapen och åtgärderna, om tryggandet av försörjningsberedskapen inte förutsätter något annat.
  • Ministerierna ska utveckla försörjningsberedskapen inom sina verksamhetsområden och inom de ansvarsområden som specificeras skilt i samhällets säkerhetsstrategi. Vart och ett av ministerierna styr och följer inom sitt verksamhetsområde genomförandet av uppgifterna för tryggande av samhällets vitala funktioner och hur den handlingsberedskap som dessa förutsätter utvecklas.
  • Utvecklandet och samordningen av försörjningsberedskapsåtgärderna hör till arbets- och näringsministeriet
  • I genomförandet av försörjningsberedskapsåtgärderna har partnerskapet mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn en viktig roll. Partnerskapet är frivilligt för den privata sektorn.
  • Försörjningsberedskapscentralen främjar både sådan beredskap som baserar sig på frivilligt partnerskap och sådan beredskap som baserar sig på sektorslagstiftning, inklusive kontinuitetskontrollen, i enlighet med sina lagstadgade uppgifter.

Källor och länkar

Statsrådets beslut om målen med försörjningstrygghet (1048/2018):
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20181048

Lag om tryggande av försörjningsberedskapen:
Lag om tryggande av försörjningsberedskapen 1390/1992 – Uppdaterad lagstiftning – FINLEX ®

Statsrådets förordning om försörjningsberedskapscentralen (455/2008):
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2008/20080455

Försörjningsberedskapscentralen:
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/sv