Militär försörjningstrygghet

Genom den militära försörjningsberedskapen tryggas funktionsförmågan hos försvarsmaktens kritiska system vid störningar i samhället.

  • Säkrande av teknologiskt kunnande genom att förstärka samarbetet mellan myndigheter och inhemsk- samt utländsk försvarsindustri.
  • Den inhemska industrins exportförutsättningar och internationalisering stöds. Vid exporten av försvarsmateriel iakttar Finland internationella förpliktelser.
  • Försvarsmaktens krigstida kapaciteter baserar sig till stor del på resurser som fås på annat håll i samhället.
  • Finland är beroende av tillgången på försvarsmaterial från utlandet.

Försörjningsberedskapscentralens MIL-poole stöder beredskapsförberedelserna i företag som är viktiga för den militära försörjningsberedskapen och försvarssystemets funktion.

  • Förutom normala pooluppgifter fokuserar MIL-poolen sin verksamhet på att säkerställa kritisk kapacitet och sådan produktion och kompetens som försvarsmakten behöver i undantagssituationer och därmed sammanhängande beredskapsförhöjning.
  • I poolens verksamhet ingår de företag vars fortsatta verksamhet under undantagsförhållanden behövs för användning och underhåll av Försvarsmaktens kritiska system samt för att kunna upprätthålla nödvändiga kunnande och produktion.
  • Detta förutsätter ett nära samarbete mellan dessa företag och Försvarsmakten under normala förhållanden. Försvarsmaktens styr dessa företags beredskapsplanering.

Statsrådets försvarspolitiska redogörelse 6/2017, s. 28
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79275

Försörjningsberedskapscentralen, lagstifning (finskspråkig sida måste användas)
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/sv

HVK-sektorerna och poolerna
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/toimialat/teollisuus/sektori-ja-poolit