Militär försörjningstrygghet

Genom den militära försörjningsberedskapen tryggas funktionsförmågan hos försvarsmaktens kritiska system vid störningar i samhället.

  • Det tekniska kunnandet utvecklas för att dessa systems funktion ska kunna garanteras. Det intensiva internationella samarbete som ska bedrivas för detta ändamål fördjupas såväl myndigheterna emellan som den inhemska och den utländska försvarsindustrin.
  • Den inhemska industrins exportförutsättningar och internationalisering stöds. Vid exporten av försvarsmateriel iakttar Finland internationella förpliktelser.
  • Försvarsmaktens krigstida kapaciteter baserar sig till stor del på resurser som fås på annat håll i samhället.
  • Finland är beroende av tillgången på försvarsmaterial från utlandet.

Tilläggsinformation

MIL-poolen stöder beredskapsförberedelserna hos företag som är viktiga för den militära försörjningsberedskapen och försvarssystemets funktion.

  • Förutom normala pooluppgifter fokuserar MIL-poolen sin verksamhet på att säkerställa kritisk kapacitet och sådan produktion och kompetens som försvarsmakten behöver i undantagssituationer och därmed sammanhängande beredskapsförhöjning.
  • I poolens verksamhet ingår de företag vars fortsatta verksamhet under undantagsförhållanden behövs för användning och underhåll av Försvarsmaktens kritiska system samt för att kunna upprätthålla nödvändiga kunnande och produktion.
  • Detta förutsätter ett nära samarbete mellan dessa företag och Försvarsmakten under normala förhållanden. Företagen uppgör sina beredskapsplaner under Försvarsmaktens översyn.

Källor och länkar

Statsrådets försvarspolitiska redogörelse 6/2017, s. 28
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79275

Försörjningsberedskapscentralen, lagstifning (finskspråkig sida måste användas)
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/sv