Tryggande av försörjningsberedskapen

Med försörjningsberedskap avses tryggande av befolkningens utkomst, landets näringsliv och sådan väsentlig produktion, service och infrastruktur som är nödvändig för landets försvar i situationer med allvarliga störningar och i undantagsförhållanden.

  • Utgångspunkter för nationell försörjningsberedskap: en välfungerande internationell marknad, diversifierad industriell och annan produktionsmässig bas, stabil offentlig ekonomi och konkurrenskraftig samhällsekonomi
  • Stöder sig på välfungerande internationella politiska, ekonomiska och tekniska förbindelser samt på deras fortbestånd.
  • Avvärjandet av och anpassningen till klimatförändringen beaktas vid utvecklingen av försörjningsberedskapen och åtgärderna.
  • Utvecklandet av försörjningsberedskapen: ministerierna, inom sina verksamhetsområden och inom de ansvarsområden som specificeras skilt i samhällets säkerhetsstrategi.
  • Utvecklandet och samordningen av försörjningsberedskapsåtgärderna hör till arbets- och näringsministeriet.
  • Partnerskapet mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn, frivilligt för den privata sektorn.
  • Försörjningsberedskapscentralen: beredskap som baserar sig på frivilligt partnerskap och sådan beredskap som baserar sig på sektorslagstiftning, inklusive kontinuitetskontrollen.

Statsrådets beslut om målen med försörjningstrygghet (1048/2018):
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20181048

Lag om tryggande av försörjningsberedskapen:
Lag om tryggande av försörjningsberedskapen 1390/1992 – Uppdaterad lagstiftning – FINLEX ®

Statsrådets förordning om försörjningsberedskapscentralen (455/2008):
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2008/20080455

Försörjningsberedskapscentralen:
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/sv