Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendets kärnverksamhet:

 • bevakning av gränserna
 • gränskontroller
 • brottsundersökning
 • sjöräddning
 • havsområdets säkerhet
 • internationellt samarbete
 • nationellt försvar

Gränsbevakningsväsendets verksamhet:

 • underställt inrikesministeriet
 • militärt organiserat, deltar i nationellt försvar i samarbete med Försvarsmakten
 • gränstrupperna eller delar av dem kan införlivas i Försvarsmakten
 • ökat internationellt samarbete
 • ständig kontakt med övriga EU-länders, Schengen-länders och EU-kandidatländers myndigheter

Att försvara riket har alltid varit en viktig uppgift för gränsbevakningen och den genomförs i samarbete med Försvarsmakten. Gränskontroll, dvs. patrullering längs landgränsen och i havsområdet, är samtidigt också övervakning av Finlands territoriella integritet. Gränsbevakningsväsendet utbildar också värnpliktiga. Gränsbevakningsväsendets värnpliktiga enheter är specialiserade på underrättelse- och partigängarverksamhet.

Gränsbevakningens gränsbevakningskompanier är förlagda inom Norra Karelens gränsbevakningssektion i Onttola och inom Lapplands gränsbevakningssektion i Ivalo. Gräns- och kustbevakningsskolan i Immola nära Imatra handhar specialgränsbevakningsutbildningen.

Gränsbevakningsväsendet:
https://www.raja.fi/

Lag om gränsbevakning (578/2005):
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050578

Beväringsutbildning:
https://www.raja.fi/varusmies