Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningens kärnverksamhet

  • Gränsbevakning
  • Gränskontroller
  • Brottsbekämpning
  • Sjöräddning
  • Bekämpning av miljöskador
  • Internationellt samarbete
  • Försvar och beväringstjänst

Gränsbevakningsväsendet lyder under inrikesministeriet.

Gränsbevakningsväsendet är militärt organiserad och deltar i det nationella försvaret i samarbete med försvarsmakten. Om försvarsförmågan kräver det kan gränstrupperna eller delar därav anslutas till försvarsmakten.

Gränsbevakningsväsendets internationella samarbete har ökat och kontakten med myndigheter i andra EU-medlemsstater, Schengenländer och länder som söker EU-medlemskap är kontinuerlig.

Tilläggsinformation

Gränsbevakningen som en del av det nationella försvaretAtt försvara riket har alltid varit en viktig uppgift för gränsbevakningen och den genomförs i samarbete med försvarsmakten. Gränskontroll, dvs. patrullering längs landgränsen och i havsområdet, är samtidigt också övervakning av Finlands territoriella integritet. Gränsbevakningsväsendet utbildar också värnpliktiga. Gränsbevakningsväsendets värnpliktiga enheter är specialiserade på underrättelse- och partigängarverksamhet.

Gränsbevakningens gränsbevakningskompanier är förlagda inom Norra Karelens gränsbevakningssektion i Onttola och inom Lapplands gränsbevakningssektion i Ivalo. Gräns- och kustbevakningsskolan i Immola nära Imatra handhar specialgränsbevakningsutbildningen.

Källor och länkar

Gränsbevakningsväsendet:
https://www.raja.fi/

Lag om gränsbevakning (578/2005):
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050578

Beväringsutbildning:
https://www.raja.fi/varusmies