Estlands säkerhetspolitik

Säkerhetspolitikens grunder:

  • Principerna för FN-stadgan, inkl. varje lands rätt att välja sin egen säkerhetslösning
  • Säkerhetspolitiken riktar sig inte mot något annat land
  • Brett säkerhetsbegrepp: täcker alla faktorer som påverkar säkerheten och de områden som är viktiga för att säkerställa det
  • Som mål att förebygga hot och vid behov svara snabbt och flexibelt genom samordnade utrikespolitiska och inrikespolitiska åtgärder
  • Säkerhet genom Nato- och EU-medlemskap och i nära samarbete med allierade och andra partner
  • Nato som hörnsten för säkerheten och försvaret av Europa genom transatlantiskt och kollektivt försvar
  • Odelad säkerhet för sig själv och allierade: faktorer som påverkar de allierades säkerhet påverkar Estland och vice versa
  • Trovärdig avskräckning och militär säkerhet genom Natos kollektiva försvar, Estlands militära försvarskapacitet är en del av Natos kollektiva försvar
  • Nationell enighet som en säkerhetsförstärkare: den viktiga rollen för informerat och aktivt medborgarskap för att främja säkerhet och säkerhetskänslan

Tilläggsinformation

Ändamålet med Estlands säkerhetspolitik är att säkra landets självständighet och suveränitet, territoriella integritet, grundlagsenliga ordning samt nationella säkerhet. Eftersom den internationella säkerheten är odelbar, är den styrande principen för Estlands säkerhets- och försvarspolitik att vara en aktiv säkerhetsgarant och delta i flera internationella organisationers (Nato, EU, FN, OSSE) politiska beslutfattningsprocesser samt krishantering och fredsbevarande operationer ledda av dessa.  Estland ser sin säkerhet som en del av den internationella säkerheten.

Därför söker och stöder Estland lösningar som har en gynnsam inverkan på såväl sig själv som andra länder. Estlands betraktelsesätt grundar sig på övertygelsen om att säkerhet skapas för att mänskliga rättigheter och grundfriheter skall förverkligas och människovärdet respekteras. Dessa ingår i livsstilen som Estland på ett brett spektrum representerar. Efterföljandet av de demokratiska principerna möjliggör en hållbar utveckling av samhället. Dessa stärker ett livskraftigt medborgarsamhälle samt viljan att beskydda och befrämja Estlands internationella ställning och rykte.