GEMENSAMMA FÖRSVARSSTRUKTURER MELLAN BALTISKA LÄNDERNA

De baltiska staternas försvarsakademi Baltic Defence College

Den 12 juni 1998 beslutade Estland, Lettland och Litauen att inrätta Baltic Defence College som lösning på det gemensamma behovet att ge officerare en enhetlig utbildning. Syftet var också att utbildningsinstitutionen skulle öka och stärka samarbetet och förståelsen mellan de baltiska staternas väpnade styrkor. De baltiska staternas försvarsakademi har också haft finska officerare som lärare.

De baltiska staternas flottilj Baltic Naval Squadron, BALTRON

De praktiska förberedelserna för det gemensamma flottiljprojektet BALTRON i de baltiska staterna inleddes i slutet av 1996. Tyskland ledde den internationella samordningen av projektet. BALTRON-flottiljen började sin verksamhet 1998.

BALTRON är en permanent etablerad bestående marinstyrka från tre stater med minröjning som särskilt kompetensområde. Flottiljens operativa uppgift är att röja minor och främja miljösäkerhet i de baltiska staternas territorialvatten och ekonomiska zoner. Projektets främsta mål är att bidra till utvecklingen av de nationella sjöstridskrafterna och att öka de baltiska staternas försvarskapacitet samt att utveckla kompabiliteten med Nato- och Nato-partnerländernas flottstyrkor.

Till BALTRON flottiljen hör ett marint utbildningscenter i Baltikum. Till BALTRON flottiljens maritima avdelning hör Lettland och Litauen.  Estland deltar i gemensamma utbildningsprojekt i flottan.

BALTRON:s mål är att säkerställa marinens i de baltiska länderna förmåga att slutföra minröjningen, beredskapen att utföra nationella uppgifter och deltagandet i Natoledd minröjning. BALTRON främjar marin integrering och kompatibilitet mellan länderna och stärker sjösäkerheten i de baltiska staterna.