Ledning av de Frankrikes väpnade styrkorna

  • Presidenten är överbefälhavare för de väpnade styrkorna.
  • Under försvarsministern (Ministre de la Défense) finns ett integrerat Försvarsministerium (Ministère des Armées), varav Försvarsstaben (État-Major des Armées) är en del
  • Chefen för Försvarsstaben (Chef d’État-Major des Armées, CEMA) motsvarar Försvarsmaktens kommendör
  • Kommendörerna för försvarsgrenarna och deras staber tillhör Försvarsstaben
  • Centret för planering och genomförande av operationer, Le Centre de Planification et de Conduite des Opérations (COPCO), är underställt de väpnade styrkornas operationschef och leder de inhemska och utländska operationerna

Försvarsministeriets organisation.
Bildkälla: https://www.defense.gouv.fr/

Tilläggsinformation

På försvarsförvaltningens högsta nivå är militär och politisk styrning integrerad. Försvarsministeriet och Försvarsstaben verkar i samma byggnad. Försvarsministern leder Försvarsministeriet och rapporterar direkt till presidenten, överbefälhavaren för de väpnade styrkorna. Försvarsministern är ansvarig inför parlamentet för ledandet av försvarspolitiken, mobilisering av de väpnade styrkorna och militärinfrastrukturen samt för de väpnade styrkornas säkerhet.

Chefen för Försvarsstaben (CEMA) rapporterar direkt till försvarsministern. CEMA ansvarar för ledningen av operationer, utbildningen och utvecklandet av trupper, insamling och analysering av underrättelser samt upprätthållandet av förbindelser med andra länder.

Försvarsmaktens specialstyrkor är grupperade under en gemensam ledningsstab för försvarsgrenarna, Commandement des Opérations Spéciales (COS). Staben leds av en brigadgeneral eller konteramiral. COS är underordnad chefen för Försvarsstaben (CEMA) och under direkt ledning av presidenten. COS är en operativ ledningsstab och dess befälhavare har inte ett direkt organiskt kommandoförhållande med sina styrkor.